Trang ch? / Ch??ng trình ?ào t?o / Ch??ng trình ?ào t?o ngành K? toán

Ch??ng trình ?ào t?o ngành K? toán

Th? hai, ngày 31/12/2018 416

- ?? c??ng chi ti?t ngành k? toán (B?m vào ?ây ?? xem chi ti?t) 

1. ?CCT Nh?ng nguyên lý CB CN Mác - Lênin 1 - LLCT

2. ?CCT Nh?ng nguyên lý CB CN Mác - Lênin 2 - LLCT

3. ?CCT T? t??ng HCM - LLCT

4. ?CCT ???ng l?i CM ?CSVN - LLCT

5. ?CCT TACB1 - NN

6. ?CCT TACB2 - NN

7. ?CCT TACB3 - NN

8. ?CCT TACB4 - NN

9. ?CCT Pháp lu?t ??i c??ng - KHCB

10. ?CCT ??i s? tuy?n tính - KHCB

11. ?CCT Xác su?t th?ng kê - KHCB

12. ?CCT Quy ho?ch tuy?n tính - KHCB

13. ?CCT K? n?ng gi?i quy?t v?n ?? - KHCB

14. ?CCT Nh?p môn tin h?c - CNTT

15.1. ?CCT GDTC 1 (?i?n kinh 1) - GDTCQP

15.2. ?CCT GDTC 2 (?i?n kinh 2) - GDTCQP

15.3. ?CCT GDTC 3 (c?u lông 1) - GDTCQP

15.4. ?CCT GDTC 4 (c?u lông 2) - GDTCQP

17. ?CCT Kinh t? vi mô - KTCS

18. ?CCT Kinh t? v? mô - KTCS

19. ?CCT Lu?t kinh t? - KTCS

20. ?CCT Nguyên lý th?ng kê kinh t? - KTCS

21. ?CCT Th?ng kê kinh doanh - KTCS

22. ?CCT L?ch s? các h?c thuy?t kinh t? - QTKD

23. ?CCT So?n th?o v?n b?n - KTCS

24. ?CCT Qu?n tr? DN- QTKD

25. ?CCT Marketing c?n b?n - QTKD

26. ?CCT V?n hóa kinh doanh - QTKD

27. ?CCT Qu?n tr? h?c - QTKD

28. ?CCT Phân tích ho?t ??ng kinh doanh - QTKD

29. ?CCT Tài chính doanh nghi?p - TCNH

30. ?CCT Tài chính ti?n t? - TCNH

31. ?CCT Th? tr??ng ch?ng khoán - TCNH

32. ?CCT ??nh giá tài s?n - TCNH

33. ?CCT Nguyên lý k? toán - KTTC

34. ?CCT K? toán tài chính 1 - KTTC

35. ?CCT K? toán tài chính 2 - KTTC

36. ?CCT K? toán tài chính 3 - KTTC

37. ?CCT Ti?u lu?n 1 - KTTC

38. ?CCT Th?c t?p KTTC1 - KTTC

39. ?CCT Th?c t?p KTTC2 - KTTC

40. ?CCT Th?c t?p KTTC3 - KTTC

41. ?CCT KTDNXL và TMDV - KTTC

42. ?CCT Th?c t?p KTDNXL và TMDV - KTTC

43. ?CCT K? toán t?p ?oàn TCT - KTTC

44. ?CCT Th?c t?p KTT? TCT - KTTC

45. ?CCT K? toán qu?n tr? 1 - KTQT

46. ?CCT K? toán qu?n tr? 2 - KTQT

47. ?CCT Tin h?c ?ng d?ng k? toán - KTQT

48. ?CCT K? toán máy - KTQT

49. ?CCT H? th?ng TTKT - KTQT

50. ?CCT Ti?u lu?n 2 - KTQT

51. ?CCT Nghi?p v? XNK - KTQT

52. ?CCT Lu?t KT & h? th?ng CMKT - KTC

53. ?CCT CMBCTCQT - KTC

54. ?CCT Thue?? va? KT thue?? - KTC

55. ?CCT KTHCSN va? XP - KTC

56. ?CCT TT Thu? và KT Thu? - KTC

57. ?CCT TT Ke?? toa?n HCSNXP - KTC

58. ?CCT K? toán Ngân hàng, kho b?c - KTC

59. ?CCT Thu??c ta??p ke?? toa?n Nga?n ha?ng - Kho ba?c - KTC

60. ?CCT Ki?m toán c?n b?n - KiT

61. ?CCT Phân tích BCTC - KiT

62. ?CCT Ki?m toán BCTC - KiT

63. ?CCT TT l?p, ??c và phân tích BCTC - KiT

64. ?CCT Th?c t?p KTBCTC - KiT

65. ?CCT Hành ngh? KTKT - KiT

66. ?CCT Th?c t?p cu?i khóa - KT

Tin t?c
Thông báo