Trang ch? / 3 công khai / Báo cáo 3 công khai

Báo cáo 3 công khai

Th? n?m, ngày 21/06/2018 16

V?n b?n, quy ??nh 3 công khai:

- Thông t? s? 36/2017/TT-BGD?T, ngày 28/12/2017 v? vi?c ban hành Quy ch? th?c hi?n công khai ??i v?i c? s? giáo d?c và ?ào t?o thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân

- 

Báo cáo 3 công khai:

N?m 2019:

1. Công khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o và ch?t l??ng ?ào t?o th?c t?:

1.1. Bi?u s? 17: Công khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o n?m h?c 2018-2019

1.2. Bi?u s? 18: Công khai thông tin ch?t l??ng ?ào t?o th?c t? n?m h?c 2018-2019

2. Công khai ?i?u ki?n ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o:

2.1. Bi?u s? 19: Công khai thông tin v? c? s? v?t ch?t n?m h?c 2018-2019

2.2.  Bi?u s? 20: Công khai ??i ng? gi?ng viên c? h?u, cán b? qu?n lý và nhân viên  n?m h?c 2018-2019

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Bi?u s? 21: Công khai tài chính c?a c? s? giáo d?c ??i h?c n?m h?c 2018-2019

N?m 2018:

1. Công khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o và ch?t l??ng ?ào t?o th?c t?:

1.1. Bi?u s? 17: Công khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o n?m h?c 2017-2018

1.2. Bi?u s? 18: Công khai thông tin ch?t l??ng ?ào t?o th?c t? n?m h?c 2017-2018

2. Công khai ?i?u ki?n ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o:

2.1. Bi?u s? 19: Công khai thông tin v? c? s? v?t ch?t n?m h?c 2017-2018

2.2. Bi?u s? 20: Công khai ??i ng? gi?ng viên c? h?u, cán b? qu?n lý và nhân viên n?m h?c 2017-2018

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Bi?u s? 21: Công khai tài chính c?a c? s? giáo d?c ??i h?c n?m h?c 2017-2018

N?m 2017:

Báo cáo t?ng h?p 3 công khai n?m 2017 (xem chi ti?t và download)

N?m 2016:

N?m 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin t?c
Thông báo