Trang ch? / H?p tác qu?c t? / BGH Nhà tr??ng ti?p ?oàn Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU) và ??i di?n d? án TASK ??n th?m và làm vi?c

BGH Nhà tr??ng ti?p ?oàn Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU) và ??i di?n d? án TASK ??n th?m và làm vi?c

Th? t?, ngày 17/07/2019 498

Nh?m t?ng c??ng h?p tác và tri?n khai d? án gi?a 2 tr??ng ??i h?c UNETI và KPU trong th?i gian t?i. Chi?u 17/07/2019, t?i phòng h?p 402 c? s? 456 Minh Khai - Hà N?i. BGH Nhà tr??ng ?ã ti?p ?oàn Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU) và ??i di?n d? án TASK ??n th?m và làm vi?c.

NG?T.TS Tr?n ??c Cân – Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng tham d? ch??ng trình

Ông Young J.Rho - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c (KPU) tham d? ch??ng trình

??n th?m và làm vi?c t?i tr??ng, v? phía ?oàn KPU và ??n v? tri?n khai d? án TASK có: Ông Young J.Rho - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c (KPU) và các c?ng s? cùng ?i. 

V? phía nhà tr??ng có: NG?T.TS Tr?n ??c Cân – Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng; TS. L?u Khánh C??ng - Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? kiêm Tr??ng khoa Qu?n tr? kinh doanh cùng các Th?y, Cô là lãnh ??o các ??n v? phòng, khoa ch?c n?ng trong tr??ng ??n d?.

Trong n?i dung tri?n khai d? án TASK cùng Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU). ??i di?n lãnh ??o 2 tr??ng ?ã th?o lu?n trao ??i c? th? v? vi?c ph?i h?p ?ào t?o K? s? ch?t l??ng cao cho 3 ngành C? khí, ?i?n và ?i?n t? v?i ch? tiêu d? ki?n 25 sinh viên/ngành, ??i t??ng là sinh viên ?ang theo h?c t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p và m?t s? n?i dung chi ti?t trong vi?c tri?n khai ?? d? án ??t hi?u qu? cao nh?t.

Các v? ??i bi?u tham d? ch??ng trình

??i di?n c?a d? án TASK thuy?t minh các v?n ?? khi tri?n khai d? án

Các v? ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m khi k?t thúc ch??ng trình th?o lu?n

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

 

Tin t?c
Thông báo