Trang ch? / H?p tác qu?c t? / BGH Nhà tr??ng ti?p và làm vi?c cùng ?oàn Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c (KDIA)

BGH Nhà tr??ng ti?p và làm vi?c cùng ?oàn Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c (KDIA)

Th? t?, ngày 17/07/2019 413

Nh?m t?ng c??ng h?p tác, tri?n khai d? án thành l?p và xây d?ng trung tâm h?p tác toàn c?u Nhà tr??ng – Doanh nghi?p (GUIC) gi?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p và Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c (KDIA) trong th?i gian t?i, chi?u 18/07/2019, t?i phòng h?p 402 c? s? 456 Minh Khai - Hà N?i. BGH Nhà tr??ng ?ã ti?p ?oàn Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c, ??i di?n b? ph?n h?p tác Nhà tr??ng – Doanh nghi?p và Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU) ??n th?m và làm vi?c.

??n th?m và làm vi?c t?i tr??ng, v? phía Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c (KDIA), có ??i di?n công ty AI Korea, công ty Everchemtech, công ty LMS Intrduction, công ty TOP Engineering, công ty APP và công ty Inatech, v? phía Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c (KPU) có: Ông Young J.Rho - Phó Hi?u tr??ng  cùng các c?ng s?. 

V? phía nhà tr??ng có:  TS. Tr?n Hoàng Long – Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; TS. L?u Khánh C??ng - Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? kiêm Tr??ng khoa Qu?n tr? kinh doanh cùng các Th?y, Cô là lãnh ??o các ??n v? phòng, khoa ch?c n?ng trong tr??ng ??n d?.

TS. Tr?n Hoàng Long – Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?pÔng Young J.Rho - Phó Hi?u tr??ng tr??ng KPU

??i di?n các công ty trong Hi?p h?i màn hình Hàn Qu?c

Trong n?i dung tri?n khai th?o lu?n cùng Hi?p h?i màn hình Hàn Qu?c (KDIA) và Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hàn Qu?c (KPU), ??i di?n lãnh ??o Nhà tr??ng ?ã l?ng nghe các công ty trong Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c gi?i thi?u v? công ty, n?m thành l?p, s? phát tri?n, các lo?i s?n ph?m, giá tr? c?t lõi c?a công ty sau ?ó th?o lu?n trao ??i c? th? v? m?c ?ích ho?t ??ng c?a các công ty này ? Trung tâm h?p tác toàn c?u Nhà tr??ng – Doanh nghi?p (GUIC)  t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p và m?t s? n?i dung chi ti?t trong vi?c tri?n khai ?? d? án ??t hi?u qu? cao nh?t.

Các v? ??i bi?u tham d? bu?i làm vi?c

Sau ?ó, Nhà tr??ng cùng ??i di?n các công ty trong Hi?p h?i công nghi?p màn hình Hàn Qu?c và ??i di?n tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hàn Qu?c (KPU) t?i th?m c? s? L?nh Nam ?? th?o lu?n ti?p v? vi?c thi?t k? và xây d?ng Trung tâm h?p tác toàn c?u Nhà tr??ng – Doanh nghi?p (GUIC).

Các v? ??i bi?u tham quan c? s? 218 L?nh Nam c?a Nhà tr??ng

Các v? ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m khi k?t thúc ch??ng trình

Trung tâm h?p tác qu?c t?

Tin t?c
Thông báo