Trang ch? / Quy ??nh CTSV / Các Quy ch? - Quy ??nh v? công tác HSSV

Các Quy ch? - Quy ??nh v? công tác HSSV

Th? ba, ngày 26/12/2017 1905

1. Quy ch? công tác HSSV (Xem chi ti?t)

2. Quy ch? ?ánh giá ?i?m rèn luy?n (Xem chi ti?t)

3. Quy ??nh h?c b?ng KKHT (Xem chi ti?t)

4. Ngh? ??nh 38.2009.CP (Xem chi ti?t)

5. Thông t? 16.2006  (Xem chi ti?t)

6. Quy ch? HSSV ngo?i trú (Xem chi ti?t)

7. Quy ch? HSSV n?i trú 2011  (Xem chi ti?t)

8. Nghi ??nh 49CP  (Xem chi ti?t)

9. 27-2009-TT-BGDDT  (Xem chi ti?t)

10. QD 1572007Q?-TTg v? vi?c tín d?ng SV (Xem chi ti?t)

11. Th? t?c vay v?n ?i h?c  (Xem chi ti?t)

 

Tin t?c
Thông báo