Trang ch? / Danh sách T?, ??i, Nhóm, CLB sinh viên / Câu l?c b? ?o thu?t Uneti

Câu l?c b? ?o thu?t Uneti

Th? n?m, ngày 27/06/2019 上海快3大小计划 270

1. Tên CLB : Câu l?c b? ?o thu?t Uneti

2. Quá trình hình thành và phát tri?n:

Nhóm ?o thu?t là m?t trong 9 nhóm tr?c thu?c CLB V?n ngh? tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p, ???c thành l?p t? n?m 2015, ban ??u do m?t nhóm sinh viên trong tr??ng xây d?ng v?i  tiêu chí t?o ra n?i ?? m?i ng??i g?p g?, th? giãn, cùng ti?p l?a ?am mê cho nhau và cho nhi?u ng??i hi?u h?n v? b? môn ngh? thu?t này.

Tr?i qua 4 n?m ho?t ??ng và phát tri?n, t? m?t nhóm nh? tr?c thu?c CLB V?n ngh? nhóm ?ã và ?ang ngày càng v?ng m?nh v?i m?t ??i ng? các thành viên n?ng ??ng và ??y nhi?t huy?t. ?? công nh?n nh?ng ?óng góp trong các phong trao ho?t ??ng c?ng nh? nâng cao tinh th?n trách nhi?m cho các thành viên trong nhóm, ?oàn Thanh niên Nhà tr??ng ?ã ra Quy?t ??nh thành l?p Câu l?c b? ?o thu?t Uneti

3. Page, website (n?u có) c?a CLB : CLB ?o thu?t Uneti

4. ??n v? ph? trách, qu?n lý CLB : ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

5.  Cán b?, gi?ng viên tr?c ti?p qu?n lý, ph? trách CLB :

T

H? và tên  CBGV

??nv?

?i?n tho?i

Email

1

Ph?m V?n Gi?ng

Phòng TS&TT

0945632323

pvgiang@cnjzvalve.com

 6. Ban ch? nhi?m CLB ?o thu?t Uneti :

TT

H? và tên sinh viên

L?p

?i?n tho?i

Email

1

Nguy?n Quang Linh

CK10A1

0348461998

a01648461998@gmail.com

2

Ph?m Th? Di?p Vân

QT11A8

0373414228

Vannvann548@gmail.com

7. S? l??ng thành viên CLB ?o thu?t Uneti: 16 thành viên

8. N?i dung, ??nh h??ng ho?t ??ng c?a CLB ?o thu?t Uneti trong th?i gian t?i:

Câu l?c b? xây d?ng k? ho?ch t? ch?c và duy trì các ho?t ??ng th??ng k? .

T? ch?c các ho?t ??ng giao l?u v?n ngh?, t?o d?ng sân ch?i lành m?nh, b? ích, sôi n?i góp ph?n làm phong phú ??i s?ng sinh ho?t t?p th? c?a sinh viên Nhà tr??ng.

Bi?u di?n ph?c v? các ch??ng trình di?n ra trong tr??ng, tham gia các ch??ng trình liên hoan, cu?c thi v?n hóa v?n ngh?, tích c?c trong phong trào tình nguy?n.

Thông qua các ch??ng trình và ho?t ??ng, thành viên c?a CLB ?ã phát tri?n h?n v? k? n?ng giao ti?p, cách ?ng x? và quan tr?ng nh?t là trách nhi?m v?i xã h?i. CLB ?o thu?t là m?t c?ng ??ng thân thi?n ?? sinh viên Uneti có th? gi?i trí và h?c các m?o ?o thu?t. B?n không c?n ph?i bi?t ?o thu?t tr??c khi tham gia cùng chúng tôi. T?i CLB ?i?u quan tr?ng nh?t là khi?n b?n thân và b?n bè c?a b?n c??i vui . Nh?ng m?o ?o thu?t b?n h?c ???c s? ??n gi?n mang tính gi?i trí và có ích cho s? phát tri?n b?n thân. Chúng tôi th??ng xuyên t? ch?c nh?ng s? ki?n ?? các thành viên hòa nh?p và rèn luyên ?o thu?t v?i nhau c?ng nh? v?i c?ng ??ng sinh viên trong và ngoài tr??ng.

N?u các b?n cùng có chung ni?m ?am mê ?o thu?t, mu?n m?t l?n ???c tr?i nghi?m và th? s?c mình, khám phá ???c bí m?t ??ng sau nh?ng màn bi?u di?n ?y hãy ??n v?i CLB ?o thu?t Tr??ng ??i h?c Kinh t?- K? thu?t Công nghi?p ?? cùng tr?i nghi?m và khám phá nh?ng ?i?u thú v? nào !

M?t s? hình ?nh ho?t ??ng c?a CLB ?o thu?t Uneti

Thành viên CLB tham gia giao l?u trong ch??ng trình ''Kh?i nghi?p cùng doanh nghi?p''

Thành viên CLB tham gia bi?u di?n trong ch??ng trình '' Nét ??p Uneti''

Thành viên CLB tham gia trong ch??ng trình “Chào tân sinh viên n?m 2018”

Thành viên CLB tham gia bi?u di?n trong l? k? ni?m 15 n?m thành l?p ??i sinh viên tình nguy?n

M?t bu?i tình nguy?n c?a các b?n trong CLB t?i L?ng S?n

CLB ?o thu?t cùng CLB C?m 5000 Hà N?i ??ng t? ch?c ch??ng trình " ?m áp giáng sinh'' cho các em nh? ? l?p h?c trong B?nh vi?n B?ch Mai.

Các ho?t ??ng ngo?i khóa c?a thành viên CLB

CLB ?o thu?t UNETI

Tin t?c
Thông báo