Trang ch? / Ho?t ??ng phong trào sinh viên / Câu l?c b? ti?ng Anh UNETIGO t? ch?c ch??ng trình “D? h?i hóa trang Halloween 2019”

Câu l?c b? ti?ng Anh UNETIGO t? ch?c ch??ng trình “D? h?i hóa trang Halloween 2019”

Th? n?m, ngày 31/10/2019 95

???c s? ??ng ý c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, t?i ngày 31/10/2019, Câu l?c b? ti?ng Anh UNETIGO tr?c thu?c khoa Ngo?i ng? ?ã t? ch?c Ch??ng trình “D? h?i hóa trang Halloween 2019” t?i hai c? s? Hà N?i (P.105. Ha8) và Nam ??nh (NA2-605). ?ây là ch??ng trình ??c bi?t c?a CLB ti?ng Anh d??i s? t? v?n và h? tr? c?a các gi?ng viên trong khoa nh?m giúp sinh viên tìm hi?u v?n hóa các n??c nói ti?ng Anh ??ng th?i t?o sân ch?i giúp sinh viên yêu thích ti?ng Anh h?n. S? ki?n c?ng là c? h?i cho sinh viên th? hi?n kh? n?ng trong nhi?u l?nh v?c: thuy?t trình b?ng ti?ng Anh, hóa trang, trang trí, ca hát, v? ??o,… T? ?ó th?t ch?t tình ?oàn k?t gi?a các thành viên trong CLB, và lan t?a hình ?nh CLB và khoa Ngo?i ng? ??n v?i nhi?u sinh viên.

??n d? ch??ng trình v? phía khách m?i có: Ông Jamie Crawford, ??i di?n Công ty TNHH T? v?n ??u t? và Phát tri?n Qu?c t? Hà Ph??ng;

V? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có: ThS. Lê M?nh Th?ng - ?UV, Tr??ng phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông; ThS. Nguy?n Th? Luy?n - Phó tr??ng khoa, Ph? trách khoa Ngo?i ng?; ThS. Hoàng Th? Minh Lý - Phó tr??ng khoa cùng các gi?ng viên khoa Ngo?i ng?, CBGV ??n t? các khoa, phòng, ban, trung tâm, ?oàn th?, các CLB trong Tr??ng và h?n 100 sinh viên tham d? ch??ng trình.

M? ??u ch??ng trình, ThS. Nguy?n Th? Luy?n ?ã có bài phát bi?u th? hi?n cam k?t c?a Khoa Ngo?i ng? luôn ??ng hành và t?o m?i ?i?u ki?n, truy?n c?m h?ng giúp sinh viên yêu thích ti?ng Anh, ham h?c h?i, trau d?i ti?ng Anh thông qua các ch??ng trình h?c và các ho?t ??ng ngo?i khóa. Khoa Ngo?i ng? c?ng nh? CLB ti?ng Anh s? luôn là mái nhà chung cho t?t c? sinh viên yêu thích ti?ng Anh.

??i di?n ??n t? Công ty Hà Ph??ng, Trung tâm H?p tác qu?c t?, ??i thanh niên tình nguy?n (UV) và CLB ?i?n t? sáng t?o (CEC) c?a Tr??ng ?ã có l?ng hoa t??i th?m và quà chúc m?ng ch??ng trình.

Sau h?n m?t tháng t?p luy?n và chu?n b?, các thành viên CLB ti?ng Anh ?ã mang ??n m?t không khí l? h?i ??c tr?ng c?a Halloween: k? ?o, ng?p tràn màu s?c, âm nh?c và ni?m vui. Các ??i ch?i tham gia các trò ch?i nh? gi?i ô ch?, c?n táo, thi hóa trang và thuy?t trình v? trang ph?c hóa trang c?a m?i ??i. Các ??i ch?i: ma cà r?ng, xác ??p, phù th?y, bí ngô ?ã có màn trình di?n ?n t??ng ???c BGK, và khán gi? ?ánh giá cao. Ch??ng trình không ch? thu hút ?ông ??o sinh viên mà còn có c? các th?y cô giáo và các em nh? cùng hóa trang và háo h?c ??n d?.

Sau ?ây là m?t s? hình ?nh t?i hai c? s?:

T?i c? s? Hà N?i:

Cô Tr?n Th? M? Linh, ??i di?n Trung tâm H?p tác qu?c t? t?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình

Ông Jamie Crewford ??i di?n Công ty Hà Ph??ng IED t?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình

??i Thanh niên tình nguy?n và CLB ?i?n t? sáng t?o t?ng quà chúc m?ng ch??ng trình.

Ban Giám kh?o ph?n thi trình di?n trang ph?c hóa trang (Costume Contest)

Các Th?y cô giáo khoa Ngo?i ng? cùng các ??i bi?u ch?p ?nh l?u ni?m

Các thành viên ch? ch?t CLB ti?ng Anh

Ti?t m?c nh?y: Dance cover

Các ??i trong trang ph?c hóa trang

Khán gi? tr? l?i trò ch?i ô ch?

Team: Mummy và các th?y cô

Team: Vampire và các th?y cô

Team: Witch và các th?y cô

Team: Pumpkin và các th?y cô

M?t s? hình ?nh t?i c? s? Nam ??nh

Bài vi?t: Khoa Ngo?i ng?

Tin t?c
Thông báo