Câu l?c b? Tin h?c Uneti

Ch? nh?t, ngày 14/07/2019 268

1. Tên g?i, bi?u t??ng

Tên CLB (ti?ng Vi?t): Câu l?c b? Tin h?c Uneti

Tên CLB (ti?ng Anh): Information Technology Club

Tên vi?t t?t: ITC

FanPage: ?oàn TNCS HCM Khoa CNTT UNETI

Bi?u t??ng (logo):

 

2. ??n v? ph? trách, qu?n lý CLB

Tr?c thu?c khoa Công ngh? thông tin Tr??ng ?H Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

3. Quá trình hình thành và phát tri?n

?? ?áp ?ng nhu c?u trao ??i, chia s? chuyên môn, ??y m?nh h?n n?a phong trào t? h?c, t? nghiên c?u c?a sinh viên chuyên ngành Công ngh? thông tin (CNTT), ???c s? quan tâm c?a lãnh ??o Nhà tr??ng, ?oàn thanh niên và ban Ch? nhi?m khoa CNTT, câu l?c b? Tin h?c (CLB) ?ã ???c thành l?p và chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? 02/04/2013.

Tr?i qua 6 n?m ho?t ??ng và phát tri?n, t? m?t CLB còn non tr? hi?n nay CLB ?ã và ?ang ngày càng v?ng m?nh v?i m?t ??i ng? các thành viên n?ng ??ng và ??y nhi?t huy?t. CLB ?ã t? ch?c c? c?u chuyên trách v?i nhi?u nhóm ch?c n?ng.

4. C? c?u t? ch?c

- Cán b?, gi?ng viên tr?c ti?p qu?n lý, ph? trách CLB:

TT

H? và tên CB, GV

??n v?, Khoa

Ghi chú

1

ThS. ?ào Th? Ph??ng Anh

Khoa CNTT

Ch? nhi?m CLB

- Ban ch? nhi?m:

TT

H? và tên

??n v?

Ch?c v?

1

?/c ?ào Th? Ph??ng Anh

GV khoa CNTT

Ch? nhi?m CLB

2

?/c Bùi V?n Tân

GV khoa CNTT

Phó ch? nhi?m

3

?/c Hà H?u H?i

Tin10A4 HN

Phó ch? nhi?m

4

?/c Lê Th? Thu Hi?n

GV khoa CNTT

?y viên

5

?/c Nguy?n ??c Anh

Tin 9A2 HN

?y viên

6

?/c D??ng V?n ??t

Tin 11A3 HN

?y viên

7

?/c V? Vân Anh

Tin 10A2 HN

?y viên

8

?/c V??ng Thu Huy?n

Tin 12A1 N?

?y viên

9

?/c Nguy?n H?ng S?n

Tin 11A1 N?

?y viên

10

?/c Nguy?n Thái S?n

Tin 11A2 HN

?y viên

5. Ch?c n?ng, nhi?m v?:

T? ch?c các ho?t ??ng h?c t?p, rèn luy?n, b?i d??ng, vui ch?i lành m?nh, giao l?u v?n hóa v?n ngh?, t? ch?c các cu?c thi, các ngày h?i v?n hóa liên quan t?i Công ngh? thông tin.

Xây d?ng môi tr??ng trao ??i, chia s? ki?n th?c Công ngh? thông tin cho các thành viên câu l?c b? nói riêng và sinh viên khoa CNTT nói chung, là n?i các thành viên trao ??i nh?ng n?i dung mang tính ch?t chuyên môn thu?n túy c?a các l?nh v?c h?c t?p, nghiên c?u khác nhau.

T? ch?c b?i d??ng ki?n th?c, k? n?ng v? Công ngh? thông tin thông qua các ho?t ??ng c?a CLB.

Xây d?ng CLB thành ??a ch? tin c?y t? v?n ph??ng pháp h?c, rèn luy?n k? n?ng cho sinh viên c?a Tr??ng.

T?o d?ng m?t sân ch?i lành m?nh, sôi n?i, b? ích nh?m thu hút ?ông ??o HSSV tham gia. Phát tri?n k? n?ng m?m c?a sinh viên, giúp sinh viên t?ng c??ng k? n?ng

6. Các b? ph?n, nhóm t? tr?c thu?c CLB

Nhóm Thi?t k? ?? h?a

Nhóm L?p trình

Nhóm Qu?n tr? m?ng

Nhóm Thi?t k? web

Nhóm tình nguy?n ITVT

7. T?ng s? l??ng thành viên CLB

Tùy t?ng giai ?o?n, kho?ng t? 50 - 100 thành viên.

8. ??a ch? liên h?:

- C? s? Hà N?i: Phòng CLB Tin h?c, T?ng 5, HA9 – 218 L?nh Nam, Hoàng Mai, HN

- C? s? Nam ??nh: Phòng CLB Tin h?c, T?ng 3, NA3 – 353 Tr?n H?ng ??o, P.Bà Tri?u, TP. Nam ??nh

M?t s? hình ?nh ho?t ??ng c?a CLB Câu l?c b? Tin h?c Uneti

Câu l?c b? Tin h?c Uneti

Tin t?c
Thông báo