Trang ch? / Tin t?c / Chánh thanh tra B? Công Th??ng Vi?t Nam và Chánh thanh tra B? Công Th??ng Lào th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng

Chánh thanh tra B? Công Th??ng Vi?t Nam và Chánh thanh tra B? Công Th??ng Lào th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng

Th? sáu, ngày 08/11/2019 91

Trong ch??ng trình h?p tác gi?a Thanh tra B? Công Th??ng n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam và Thanh tra B? Công Th??ng n??c C?ng hòa dân ch? nhân dân Lào. Trong th?i gian ??n công tác và làm vi?c t?i Vi?t Nam, ?oàn ?ã có nhi?u bu?i t?i th?m, làm vi?c và h?c h?i kinh nghi?m t?i các c? quan qu?n lý, doanh nghi?p c?ng nh? các c? s? ?ào t?o c?a B? Công Th??ng. M?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o có uy tín c?a B? Công Th??ng ???c Chánh thanh tra B? Công Th??ng l?a ch?n ?? ?oàn công tác B? Công Th??ng Lào t?i th?m, làm vi?c và h?c t?p kinh nghi?m trong các l?nh v?c công tác là Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

Sáng ngày 07/11/2019 t?i c? s? 456 Minh Khai, Qu?n Hai Bà Tr?ng, TP Hà N?i c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã di?n ra bu?i ti?p và làm vi?c gi?a lãnh ??o Nhà tr??ng và ?oàn công tác do ông Lê Vi?t Long, Chánh thanh tra B? Công Th??ng và ?oàn công tác thanh tra B? Công Th??ng Lào.

V? phía ?oàn công tác có ông Lê Vi?t Long, Chánh thanh tra B? Công Th??ng Vi?t Nam và ông Chánh thanh tra B? Công Th??ng Lào, ??i di?n ??i s? quán Lào t?i Vi?t Nam và các ??ng chí cùng ?i theo ?oàn.

V? phía Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p có:

1. TS Tr?n Hoàng Long, Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng;

2. NGUT.TS Tr?n ??c Cân, Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng;

3. TS Nguy?n Ng?c Kh??ng, ?UV, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB cùng ??i di?n lãnh ??o các phòng ch?c n?ng có liên quan.

?oàn công tác t?i th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng trong ngày 07/11/2019

M? ??u ch??ng trình, TS Tr?n Hoàng Long, Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã phát bi?u khai m?c chào m?ng và vinh d? ???c ?ón ??ng chí Lê Vi?t Long, Chánh thanh tra B? Công Th??ng Vi?t Nam và ?oàn công tác thanh tra B? Công Th??ng Lào ?ã ??n th?m và làm vi?c t?i Nhà tr??ng.

Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, TS Nguy?n Ng?c Kh??ng, ?UV, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB ?ã gi?i thi?u quá trình hình thành và phát tri?n c?a Nhà tr??ng v?i ?oàn công tác.

Ti?p theo, ThS Ph?m Th? Minh Hoa, ?UV, Tr??ng phòng Thanh tra, ?BCL ?ã báo cáo tóm t?t các n?i dung công tác và chia s? kinh nghi?m th?c hi?n công tác thanh ki?m tra c?a Nhà tr??ng.

Chánh thanh tra B? Công Th??ng Lào và các thành viên trong ?oàn công tác ?ã có nh?ng n?i dung trao ??i, ?ánh giá cao các gi?i pháp, kinh nghi?m tri?n khai th?c hi?n công tác thanh tra c?a  Nhà tr??ng và mong mu?n ???c h?p tác c?ng nh? ti?p thu nh?ng kinh nghi?m c?a Nhà tr??ng ?? áp d?ng cho các c? s? ?ào t?o c?a n??c CHDCND Lào trong th?i gian t?i.

Ông Lê Vi?t Long, Chánh thanh tra B? Công Th??ng phát bi?u t?i bu?i làm vi?c

Sau h?n 2 ti?ng làm vi?c, ông Lê Vi?t Long, Chánh thanh tra B? Công Th??ng Vi?t Nam ?ã phát bi?u và ?ánh giá cao công tác chu?n b? c?ng nh? báo cáo, chia s? kinh nghi?m c?a Nhà tr??ng v?i ?oàn công tác thanh tra B? Công Th??ng Lào. ?ây là m?t trong nh?ng n?i dung quan tr?ng góp ph?n tô th?m thêm tình ?oàn k?t và h?u ngh? gi?a n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam và n??c C?ng hòa dân ch? nhân dân Lào nói chung và B? Công Th??ng hai n??c nói riêng. Chúc cho tình h?u ngh? c?a hai qu?c gia ngày càng có b??c phát tri?n t?t ??p và b?n v?ng.

Tr??c khi chia tay TS Tr?n Hoàng Long ?ã phát bi?u c?m ?n và cùng các ??ng chí lãnh ??o Nhà tr??ng trao quà l?u ni?m cho ?oàn công tác, ch?p ?nh l?u ni?m v?i Chánh thanh tra B? Công Th??ng hai qu?c gia và các thành viên ?oàn công tác.

TS Tr?n Hoàng Long, Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng t?ng quà l?u ni?m cho ??ng chí Chánh thanh tra B? Công Th??ng Lào

??ng chí Chánh thanh tra B? Công Th??ng hai n??c và ?oàn công tác ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o Nhà tr??ng

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo