Trang ch? / Công tác ??ng / Chi b? khoa Lý lu?n chính tr? t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i

Chi b? khoa Lý lu?n chính tr? t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i

Th? sáu, ngày 11/10/2019 上海快3大小计划 176

Th?c hi?n ?i?u l? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và Quy ??nh s? 45-Q?/TW ngày 01/11/2011 c?a Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng khóa XI v? “Thi hành ?i?u l? ??ng”. C?n c? Quy?t ??nh c?a Ban Th??ng v? T?nh ?y Nam ??nh v? vi?c t? ch?c l? k?t n?p cho ??ng viên m?i. ???c s? ??ng ý c?a ??ng b? Nhà tr??ng, chi?u ngày 11 tháng 10 n?m 2019, t?i phòng H?i th?o HA8, s? 218 L?nh Nam - Hoàng Mai - Hà N?i, Chi b? khoa Lý lu?n chính tr? ?ã long tr?ng t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i cho qu?n chúng ?u tú Hoàng Th? Thu Th?y - Gi?ng viên khoa Lý lu?n chính tr?.

L? k?t n?p ??ng viên ???c di?n ra trong không khí trang nghiêm, ?úng trình t? và th? t?c k?t n?p ??ng viên m?i. ??ng chí Nguy?n V?n B?ng - Phó Bí th?, ph? trách chi b? khoa Lý lu?n chính tr? ?ã g?i l?i chúc m?ng c?ng nh? trao quy?t ??nh k?t n?p ??ng và phân công nhi?m v? cho ??ng chí Hoàng Th? Thu Th?y.

??ng chí Nguy?n V?n B?ng - Phó Bí th?, ph? trách chi b? khoa Lý lu?n chính tr? trao quy?t ??nh cho ??ng chí Hoàng Th? Thu Th?y

Sau khi nh?n Quy?t ??nh t? ??ng chí Phó Bí th? chi b?, d??i c? T? qu?c và t??ng chân dung Ch? t?ch H? Chí Minh, ??ng chí Hoàng Th? Thu Th?y ?ã ??c l?i  tuyên th?, xin h?a s? không ng?ng ph?n ??u, rèn luy?n và c?ng hi?n h?t mình cho ??ng, cho T? qu?c, ?óng góp s?c mình th?c hi?n thành công nhi?m v? chính tr?, góp ph?n xây d?ng Chi b? Lý lu?n chính tr? ngày càng v?ng m?nh.

L? k?t n?p ??ng viên c?a Chi b? Lý lu?n chính tr? ?ã di?n ra t?t ??p, thông qua ?ó ?ã ??ng viên, khích l? qu?n chúng ?u tú trong khoa tích c?c rèn luy?n ph?n ??u ?? ???c ??ng vào hàng c?a ng? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, góp ph?n th?c hi?n th?ng l?i nhi?m v? chính tr? c?a Chi b? và c?a ??ng b? Nhà tr??ng ?ã ?? ra.

Thêm m?t s? hình ?nh t?i bu?i l?:

Các ??ng viên và qu?n chúng trong chi b? ch?p ?nh l?u ni?m khi k?t thúc L? k?t n?p ??ng viên m?i

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo