Trang ch? / Công tác ??ng / Chi b? khoa Ngo?i ng? t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i cho 2 qu?n chúng ?u tú

Chi b? khoa Ngo?i ng? t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên m?i cho 2 qu?n chúng ?u tú

Th? t?, ngày 12/06/2019 上海快3大小计划 410

Th?c hi?n ?i?u l? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và Quy ??nh s? 45-Q?/TW ngày 01/11/2011 c?a Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng khóa XI v? “Thi hành ?i?u l? ??ng”. C?n c? Quy?t ??nh c?a Ban Th??ng v? T?nh ?y Nam ??nh v? vi?c t? ch?c l? k?t n?p cho ??ng viên m?i. ???c s? ??ng ý c?a ??ng b? Nhà tr??ng, sáng ngày 12 tháng 06 n?m 2019, t?i H?i tr??ng H.H1 - s? 454 Minh Khai - Hà N?i, Chi b? khoa Ngo?i ng? ?ã long tr?ng t? ch?c l? k?t n?p ??ng viên ??i v?i qu?n chúng ?u tú V? Th? H?ng Vân và qu?n chúng L?u Th? Ph??ng Thúy.

L? k?t n?p ???c di?n ra trong không khí trang nghiêm, ?úng trình t?. T?i d? l? k?t n?p có các ??ng chí ??i di?n cho các t? ch?c ?oàn th? và toàn th? ??ng viên, ??i t??ng ??ng c?a Chi b? Khoa Ngo?i ng?. T?i bu?i L?, ??ng chí Nguy?n Th? Luy?n - Bí th? Chi b? ?ã l?n l??t trao quy?t ??nh k?t n?p ??ng viên cho 02 qu?n chúng ?u tú, c?n d?n và giao nhi?m v? cho các ??ng chí là ??ng viên m?i ti?p t?c phát huy vai trò trách nhi?m trong tu d??ng, rèn luy?n, ph?n ??u, h?c t?p, nâng cao nh?n th?c chính tr? và n?ng l?c chuyên môn, nghi?p v?, góp ph?n xây d?ng Chi b? trong s?ch, v?ng m?nh; th?c hi?n ?úng ngh?a v? c?a ng??i ??ng viên ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, ??c bi?t là th?c hi?n t?t quy ??nh v? nh?ng ?i?u ??ng viên không ???c làm.

Sau khi nh?n quy?t ??nh t? ??ng chí Bí th? chi b?, ??ng chí V? Th? H?ng Vân và ??ng chí L?u Th? Ph??ng Thúy ?ã ??ng tr??c lá c? T? Qu?c, c? ??ng và chân dung Ch? t?ch H? Chí Minh, nghiêm trang ??c l?i tuyên th? và h?a s? ti?p t?c ph?n ??u, gi? gìn ph?m ch?t ??o ??c, nhi?t tình trong công tác, phát huy n?ng l?c h?n n?a ?? luôn x?ng ?áng là ng??i ??ng viên g??ng m?u, ?óng góp s?c mình th?c hi?n thành công nhi?m v? chính tr? c?a Chi b?, góp ph?n xây d?ng Chi b? ngày càng v?ng m?nh.

Xin chúc m?ng ??ng chí V? Th? H?ng Vân và ??ng chí L?u Th? Ph??ng Thúy, ?ây không ch? là ni?m vui và vinh d? v?i cá nhân ??ng chí mà còn là vinh d? c?a t?p th? Chi b? Khoa Ngo?i ng? và ??ng b? Nhà tr??ng.

Thêm m?t s? hình ?nh c?a bu?i L?:

  

Các v? ??i bi?u tham d? làm l? chào c?

??ng chí Nguy?n Th? Luy?n – Bí th? Chi b? khoa Ngo?i ng? trao quy?t ??nh k?t n?p ??ng cho ??ng chí V? Th? H?ng Vân

??ng chí Nguy?n Th? Luy?n – Bí th? Chi b? khoa Ngo?i ng? trao quy?t ??nh k?t n?p ??ng cho ??ng chí L?u Th? Ph??ng Thúy

Các ??ng chí ??ng viên và qu?n chúng khoa Ngo?i ng? ch?p ?nh khi k?t thúc bu?i l?

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

 

Tin t?c
Thông báo