Trang ch? / ?oàn TN - H?i SV / Chi?n d?ch Mùa hè xanh Uneti 2019 t?i thôn ??o, xã L??ng Ngo?i, huy?n Bá Th??c, t?nh Thanh Hóa

Chi?n d?ch Mùa hè xanh Uneti 2019 t?i thôn ??o, xã L??ng Ngo?i, huy?n Bá Th??c, t?nh Thanh Hóa

Th? hai, ngày 15/07/2019 上海快3大小计划 538

Th?c hi?n ch??ng trình công tác ?oàn và phong trào thanh niên n?m h?c 2018-2019 c?a Ban ch?p hành ?oàn tr??ng, nh?m t?o c? h?i cho sinh viên tình nguy?n cùng ?oàn viên, thanh niên Nhà tr??ng th? hi?n tinh th?n xung kích tình nguy?n vì cu?c s?ng c?ng ??ng, mang s?c tr? v? vùng quê còn nhi?u khó kh?n v?i m?c ?ích c? v? ?oàn viên, thanh niên v??n lên th? hi?n mình; là c? h?i ?? sinh viên và ?oàn viên thanh niên chia s? kinh nghi?m ho?t ??ng ?oàn, ki?n th?c xã h?i, k? n?ng s?ng… T?o môi tr??ng cho sinh viên có c? h?i ???c tr?i nghi?m th?c t?, phát huy trí tu?, lao ??ng tình nguy?n và có nh?ng vi?c làm thi?t th?c ngay t?i quê h??ng.

???c s? ??ng ý c?a Ban ch?p hành ??ng ?y, Ban giám hi?u Nhà tr??ng. ?oàn thanh niên Nhà tr??ng ?ã xây d?ng và tri?n khai k? ho?ch “Mùa hè xanh Uneti 2019” t? ngày 10/07 - 13/07 t?i thôn ??o, xã L??ng Ngo?i, huy?n Bá Th??c, t?nh Thanh Hóa. V?i tinh th?n thi?n nguy?n c?ng hi?n cho xã h?i - ph??ng châm: “H?c cách cho ?i ?? nh?n l?i nhi?u h?n”,  ??i viên ??i sinh viên tình nguy?n Nhà tr??ng luôn mong mu?n mang l?i nhi?u ni?m vui và nhi?u s? s? chia h?n ??n nh?ng vùng quê còn kh?n trong sinh ho?t và cu?c s?ng.

Sáng ngày 10/07, chuy?n xe ch? các tình nguy?n viên c?a chi?n d?ch b?t ??u kh?i hành t? Hà N?i v? thôn ??o, xã L??ng Ngo?i, huy?n Bá Th??c, t?nh Thanh Hóa. Ngay khi ??n n?i, các tình nguy?n viên nhanh chóng thu x?p ch? ? c?ng nh? sinh ho?t trong su?t quá trình ho?t ??ng chi?n d?ch.

Chi?u ngày 10/07 L? ra quân chi?n d?ch Mùa hè xanh Uneti 2019 ???c t? ch?c t?i Nhà v?n hóa thôn ??o, xã L??ng Ngo?i. V?i s? tham d? c?a ??i di?n huy?n ?oàn Bá Th??c, UBND xã, ?oàn xã L??ng Ngo?i; ??i di?n ?oàn tr??ng, ??n v? tài tr? b?c Công Ty CP?T Th??ng M?i & Xây D?ng H?i Phong, các tình nguy?n viên cùng ?ông ??o bà con nhân dân trong thôn, xã.

Sáng ngày 11/07 ??i Sinh viên tình nguy?n Nhà tr??ng k?t h?p v?i các ?oàn viên, thanh niên trong thôn b?t tay vào công vi?c san l?p sân Nhà v?n hóa cho b?ng ph?ng và d?n d?p, phát quang các cây c?i, ng?n c?, d?n rác xung quanh sân ?? ti?n hành ?? bê tông.

Chi?u ngày 11/07 các tình nguy?n viên cùng v?i các ?oàn viên, thanh niên trong thôn tri?n khai ?? bê tông sân Nhà v?n hóa. Tuy th?i ti?t có m?a làm ?nh h??ng ??n công vi?c nh?ng tinh th?n c?a các b?n tình nguy?n viên v?n r?t h?ng say, vui v?.

Sáng ngày 12/07, các tình nguy?n viên ti?p t?c k?t h?p v?i ?oàn viên thanh niên trong thôn hoàn thành n?t ph?n sân Nhà v?n hóa ?ang còn dang d? nh?m ?óng góp m?t ph?n s?c tr? thanh niên vào công cu?c phát tri?n và xây d?ng quê h??ng ngày càng s?ch, ??p h?n.

Cùng v?i ?ó, là ho?t ??ng ??n ?n ?áp ngh?a, th? hi?n t?m lòng thành kính, bi?t ?n c?a nh?ng th? h? ?i sau ??i v?i th? h? ?i tr??c b?ng vi?c trao quà ??n các gia ?ình li?t s? và bà m? Vi?t Nam anh hùng. ??ng th?i th?c hi?n giúp ?? các gia ?ình có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n b?ng nh?ng ph?n quà nh? nh?ng mang ý ngh?a nhân v?n l?n.

L? t?ng k?t chi?n d?ch Mùa hè xanh Uneti 2019 ???c di?n ra vào chi?u 12/07 t?i Nhà v?n hóa thôn ??o, xã L??ng Ngo?i. V?i s? tham d? c?a ??i di?n huy?n ?oàn Bá Th??c, UBND xã, ?oàn xã L??ng Ngo?i, chính quy?n ??a ph??ng, ??i di?n ?oàn tr??ng, các tình nguy?n viên cùng ?ông ??o bà con nhân dân trong xã. Tr??c khi b?t ??u bu?i l? là ph?n trao nh?ng xu?t h?c b?ng cho các em h?c sinh hoàn c?nh khó kh?n nh?ng có ý chí v??n lên trong h?c t?p.

Bu?i l? t?ng k?t ?ã di?n ra thành công t?t ??p, ?? l?i nhi?u k? ni?m ??p trong lòng m?i tình nguy?n viên tham gia chi?n d?ch và bà con nhân dân ??a ph??ng.

Bu?i t?i cùng ngày là ph?n giao l?u v?n ngh? ??t l?a tr?i gi?a các tình nguy?n viên v?i chính quy?n ??a ph??ng và bà con nhân dân trong toàn xã. Ng?n l?a ???c th?p lên t? ??i di?n Huy?n ?oàn, chính quy?n ??a ph??ng , Xã ?oàn và ?oàn tr??ng. Ng?n l?a là bi?u t??ng cho khát v?ng chi?n th?ng, cho s?c tr?, cho s? v??n lên c?a con ng??i. Ng?n l?a tr?i làm cho con ng??i và khung c?nh thiên nhiên thêm hòa quy?n; tình thân ái thêm ??m ?à, k? ni?m ???c kh?c sâu, tinh th?n ?oàn k?t, tinh th?n ??ng ??i thêm th?m thi?t, tâm h?n cao th??ng, nhân ái ???c truy?n ?i trong m?i con ng??i; tình yêu quê h??ng ??t n??c ???c kh?i d?y, xua ?i nh?ng b?n r?n toan tính ??i th??ng ?? s?ng h?n nhiên v?i m?i ng??i và thiên nhiên.

M?c dù chi?n d?ch Mùa hè xanh Uneti 2019 ?ã khép l?i nh?ng ??ng l?i bao nhiêu c?m xúc, nh?ng kho?nh kh?c khó quên ? m?nh ??t thôn ??o, nh?ng các tình nguy?n viên c?ng r?t mong ch? và háo h?c s? l?i tham gia góp s?c tr? trong chi?n d?ch Mùa hè xanh ti?p theo ??n nh?ng vùng ??t m?i trên m?i mi?n ??t n??c.

?oàn thanh niên Nhà tr??ng

Tin t?c
Thông báo