Trang ch? / Chu?n ??u ra / Chu?n ??u ra Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p

Chu?n ??u ra Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p

Th? n?m, ngày 21/06/2018 上海快3大小计划 2468

- Th?c hi?n Ch? th? s? 7823/CT-BGD?T ngày 27 tháng 10 n?m 2009 v? nhi?m v? tr?ng tâm c?a giáo d?c ??i h?c n?m h?c 2009-2010 và Quy?t ??nh s? 179/Q?-BGD?T ngày 11/01/2010 v? Phê duy?t Ch??ng trình hành ??ng tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t s? 05-NQ/BCS? c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o; 
- C?n c? v?n b?n h??ng d?n s? 2196 /BGD?T-GD?H ngày 22 tháng 4 n?m 2010 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n xây d?ng và công b? chu?n ??u ra ngành ?ào t?o; 
- C?n c? vào k?t qu? tri?n khai c?a Ban ch? ??o xây d?ng và công b? chu?n ??u ra, k?t qu? nghiên c?u c?a các ??n v? trong toàn tr??ng;

Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p thông báo chu?n ??u ra n?m 2010.

Quy?t ??nh công b? chu?n ??u ra (Xem chi ti?t)

Quy?t ??nh s? 691/Q?-?HKTKTCN, ngày 10/10/2018 v? vi?c ban hành Quy ??nh xây d?ng và ?i?u ch?nh ??u ra (Xem chi ti?t)

Quy?t ??nh s? 783/Q?-?HKTKTCN, ngày 31/10/2018 v? vi?c công b? chu?n ??u ra c?a các ngành trình ?? ??i h?c, cao ??ng ( xem chi ti?t)

Quy?t ??nh s? 785/Q?-?HKTKTCN, ngày 31/10/2018 v? vi?c ?i?u ch?nh chu?n ??u ra các ngành ?ào t?o trình ?? ??i h?c c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ( Xem chi ti?t)

Chu?n ??u ra h? ??i h?c

1. Qu?n tr? kinh doanh (Xem chi ti?t)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi ti?t)

3. K? toán (Xem chi ti?t)

4. Công ngh? thông tin (Xem chi ti?t)

5. Công ngh? K? thu?t C? khí (Xem chi ti?t)

6. Công ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? (Xem chi ti?t)

7. Công ngh? K? thu?t ?i?n t?, vi?n thông (Xem chi ti?t)

8. Công ngh? Th?c ph?m (Xem chi ti?t)

9. Công ngh? S?i D?t (Xem chi ti?t)

10. Công ngh? May (Xem chi ti?t)

11. Công ngh? K? thu?t ?i?u khi?n - T? ??ng hóa (Xem chi ti?t)

12. M?ng máy tính và truy?n thông d? li?u (Xem chi ti?t)

13. Kinh doanh th??ng m?i (Xem chi ti?t)

14. Ngôn ng? anh (Xem chi ti?t)

15. C? ?i?n t? (Xem chi ti?t)

Chu?n ??u ra h? cao ??ng

1. Qu?n tr? kinh doanh (Xem chi ti?t)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi ti?t)

3. K? toán (Xem chi ti?t)

4. Công ngh? thông tin (Xem chi ti?t)

5. Công ngh? K? thu?t C? khí (Xem chi ti?t)

6. Công ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? (Xem chi ti?t)

7. Công ngh? K? thu?t ?i?n t?, vi?n thông (Xem chi ti?t)

8. Công ngh? Th?c ph?m (Xem chi ti?t)

9. Công ngh? S?i D?t (Xem chi ti?t)

10. Công ngh? May (Xem chi ti?t)

11. Công ngh? K? thu?t ?i?u khi?n - T? ??ng hóa (Xem chi ti?t)

Tin t?c
Thông báo