Trang ch? / Ho?t ??ng phong trào sinh viên / Ch??ng trình “Chào tân sinh viên n?m 2019”

Ch??ng trình “Chào tân sinh viên n?m 2019”

Th? n?m, ngày 24/10/2019 197

???c s? ??ng ý c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, t?i ngày 23/10/2019 t?i sân kh?u ngoài tr?i 218 L?nh Nam – Hoàng Mai – Hà N?i, ?oàn Thanh niên - H?i sinh viên Nhà tr??ng ?ã t? ch?c ch??ng trình v?n ngh? “Chào tân sinh viên n?m 2019”. ?ây là ho?t ??ng th??ng niên ???c t? ch?c nh?m giúp các em tân sinh viên làm quen v?i môi tr??ng h?c t?p m?i, t?o sân ch?i lành m?nh, giao l?u, h?c h?i gi?a các sinh viên trong toàn tr??ng.

??n d? ch??ng trình v? phía khách m?i có: ??ng chí Nguy?n H?ng Khanh - Phó Bí th? th??ng tr?c t?nh ?oàn Nam ??nh cùng các ??ng chí trong Ban th??ng v? t?nh ?oàn Nam ??nh ; Ông Bùi Tu?n Anh - Giám ??c s?n xu?t h? th?ng giáo d?c Ecorp English.

V? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có: NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; TS. Nguy?n Ng?c Kh??ng - ?UV, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB; Th.S. Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? nhi?m ?y ban ki?m tra, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh; Th.S Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i; Th.S Lê M?nh Th?ng - ?UV, Tr??ng phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông; Th.S Tr?n Ng?c Ban - ?UV, Tr??ng phòng CTSV; TS L?u Khánh C??ng - Giám ??c Trung tâm HTQT kiêm tr??ng khoa QTKD; Th.S V? H?ng Thanh - Bí th? ?oàn Thanh niên kiêm Ch? t?ch H?i sinh viên; Các th?y cô giáo là lãnh ??o các ??n v?, ?oàn th? trong Tr??ng cùng CBGV và h?n 3.000 sinh viên tham d? ch??ng trình.

Các v? ??i bi?u khách m?i cùng các th?y, cô giáo và các em sinh viên tham d? ch??ng trình

Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng nh?n nh? các em tân sinh viên trong môi tr??ng h?c t?p m?i c?n ch? ??ng xây d?ng k? ho?ch h?c t?p phù h?p, l?a ch?n cho mình m?t ph??ng pháp h?c t?p thích h?p, hi?u qu? và ??t ???c k?t qu? h?c t?p t?t nh?t trong n?m h?c m?i. Thông qua n?i dung phát bi?u, Th?y m?t l?n n?a kh?ng ??nh r?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p là s? l?a ch?n ?úng ??n c?a các em, giúp các em v? ti?p nh?ng ??c m?, nh?ng hoài bão ?? tr? thành nh?ng công dân tri th?c có ích cho xã h?i. Sau n?i dung phát bi?u NG?T.TS Tr?n ??c Cân ?ã t?ng l?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình.

NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u khai m?c và t?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình

??i di?n t?nh ?oàn Nam ??nh, ??ng chí Nguy?n H?ng Khanh - Phó Bí th? th??ng tr?c t?nh ?oàn Nam ??nh phát bi?u trong ch??ng trình “Chào tân sinh viên n?m 2019” ??ng th?i có l?ng hoa t??i th?m chúc m?ng ch??ng trình.

??ng chí Nguy?n H?ng Khanh - Phó Bí th? th??ng tr?c t?nh ?oàn Nam ??nh t?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình

??i di?n cho ??n v? tài tr?, Ông Bùi Tu?n Anh - Giám ??c s?n xu?t h? th?ng giáo d?c Ecorp English ?ã trao 15 su?t quà tài tr? cho 15 tân sinh viên là th? khoa các ngành ?ào t?o c?a Nhà tr??ng n?m 2019.

Ông Bùi Tu?n Anh - Giám ??c s?n xu?t h? th?ng giáo d?c Ecorp English trao các xu?t h?c b?ng cho các th? khoa các ngành ?ào t?o n?m 2019 c?a Nhà tr??ng

?? ?ánh d?u m?t n?m h?c ??y h?ng kh?i và thành công, c?ng nh? g?i t?ng m?t “món quà” ??c bi?t cho các em tân sinh viên và sinh viên c?a Nhà tr??ng b??c vào n?m h?c m?i. ?oàn Thanh niên - H?i sinh viên Nhà tr??ng ?ã l?a ch?n và dàn d?ng nhi?u ti?t m?c bi?u di?n công phu, sôi ??ng, h?p d?n ??n t? các CLB v?n ngh? c?a Tr??ng, các ti?t m?c ?ã mang ??n nhi?u tr?i nghi?m b?t ng? cho các em sinh viên và các th?y cô giáo tham d?. ??c bi?t ch??ng trình “Chào tân sinh viên n?m 2019” còn có s? tham gia c?a các ca s? khách m?i là các th?n t??ng âm nh?c nh?: Ca s? Bùi Anh Tu?n, Nhóm CZB Band, DJ Blonde…. ?ây ??u là các g??ng m?t n?i ti?ng, ???c ?ông ??o các tân sinh viên yêu thích và mong mu?n ???c g?p m?t, giao l?u t?i ch??ng trình.

Thêm m?t s? hình ?nh các ti?t m?c trình di?n trong ch??ng trình:

Các ti?t m?c do các b?n sinh viên thu?c t?, ??i, CLB v?n ngh? Nhà tr??ng trình di?n trong ch??ng trình

 

 

 

Các ca s? khách m?i tham gia bi?u di?n trong ch??ng trình

 

Các b?n sinh viên c? v? nhi?t tình các ti?t m?c trình di?n trong ch??ng trình

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo