Trang ch? / Ch??ng trình ?ào t?o / Ch??ng trình ?ào t?o ngành Qu?n tr? kinh doanh

Ch??ng trình ?ào t?o ngành Qu?n tr? kinh doanh

Th? hai, ngày 31/12/2018 342

- ?? c??ng chi ti?t ngành Qu?n tr? kinh doanh (B?m vào ?ây ?? xem chi ti?t) 

1. Nh?ng nguyên lý c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lê nin1_LLCT

2. Nh?ng nguyên lý c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lê nin 2_LLCT

3. T? t??ng H? Chí Minh_LLCT

4. ???ng l?i cách m?ng c?a ?CSVN_LLCT

5.Pháp lu?t ??i c??ng KHCB

6.Ti?ng anh c? b?n 1_NN

7.Ti?ng anh c? b?n 2_NN

8.Ti?ng anh c? b?n 3_NN

9.Ti?ng anh c? b?n 4_NN

12. Nhap mon tin hoc_CNTT

13. Dai so tuyen tinh_KHCB

14. Xac suat thong ke_KHCB

15. Quy hoach tuyen tinh_KHCB

16. Tam ly hoc dai cuong_KHCB

17. Van hoa kinh doanh_QTKD

18. Lich su cac hoc thuyet kinh te_QTKD

20. Xa hoi hoc_KTCS

21. Kinh te vi mo_KTCS

22. Kinh te v? mô_KTCS

23. Lu?t Kinh t?_KTCS

24. Nguyen ly thong ke va thong ke kinh doanh_KTCS

25. Ly thuyet hach toan ke toan_KT

26. Kinh t? l??ng_KTCS

27. Ke toan doanh nghiep_KT

28. Quan tr? h?c_QTKD

29. Tài chính ti?n t?_QTKD

30. Marketing c?n b?n_QTKD

31. Qu?n tr? chi?n l??c_QTKD

32. Qu?n tr? ch?t l??ng_QTKD

33. H? th?ng thông tin qu?n lý_QTKD

34. Tin ?ng d?ng trong kinh doanh_QTKD

35. Qu?n tr? kinh doanh qu?c t?_QTKD

36. Qu?n tr? hành chính v?n phòng_QTKD

37.Qu?n tr? Nhân s?_QTKD

38.Qu?n tr? s?n xu?t_QTKD

39.Qu?n tr? bán hàng_QTKD

40. Qu?n tr? tài chính_QTKD

41. Qu?n tr? marketing_QTKD

42. Phân tích ho?t ??ng kinh doanh_QTKD

43.Th?c t?p Qu?n tr? Nhân s?_QTKD

44. Th?c t?p Qu?n tr? s?n xu?t_QTKD

45. Th?c t?p qu?n tr? tài chính_QTKD

46. Th?c t?p qu?n tr? bán hàng_QTKD

47. Ti?u lu?n 1 Nghiên c?u và d? báo th? tr??ng_QTKD

48. Ti?u lu?n 2 Phân tích ho?t ??ng kinh doanh_QTKD

49. Qu?n tr? d? án_QTKD

50. Marketing qu?c tê_QTKD

51. Qu?n tr? r?i ro_QTKD

52. Qu?n tr? th??ng hi?u_QTKD

53. Qu?n tr? chu?i cung ?ng_QTKD

54. Th?c t?p mô ph?ng chi?n l??c _ QTKD

55.Th?c t?p Qu?n tr? kinh doanh qu?c t?_QTKD

56. Th?c t?p qu?n tr? hành chính v?n phòng_QTKD

57. Th?c t?p qu?n tr? d? án_QTKD

58. Th?c t?p cu?i khóa_QTKD

60. Marketing d?ch v?_QTKD

61. Th??ng m?i ?i?n t?_QTKD

62. Giao d?ch và ?àm phán kinh doanh

63. Khóa lu?n t?t nghi?p_QTKD

Tin t?c
Thông báo