Công ngh? K? thu?t ?i?n t? - vi?n thông

Th? ba, ngày 26/12/2017 上海快3大小计划 1317

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

Công ngh? K? thu?t ?i?n t? -  vi?n thông

-  Thi?t k?, xây d?ng, qu?n lý, khai thác, v?n hành, b?o trì h? th?ng ?i?n t? cùng các h? th?ng thi?t b? vi?n thông;
-  Nghiên c?u, thi?t k? và ch? t?o các thi?t b? ?i?n t?, linh ki?n ?i?n t? và vi m?ch;
-  Xây d?ng, tri?n khai và phát tri?n các gi?i pháp h? t?ng m?ng vi?n thông;
-   Nghiên c?u và khai thác các thi?t b? ?i?n t? ?ng d?ng trong các ngành có liên quan (internet, nh? y t?, hàng không …)
-  Qu?n lý, kinh doanh các s?n ph?m thi?t b? ?i?n t?, truy?n thông.


-  Doanh nghi?p vi?n thông
-  Doanh nghi?p ch? t?o, s? d?ng và kinh doanh các thi?t b? ?i?n t?.
-  ?ài thu phát thanh và truy?n hình.
-  DN s? d?ng thi?t b? m?ng và thi?t b? ?i?n t? (DN v? CNTT, b?nh vi?n, hàng không…)
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u

 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.
Tin t?c
Thông báo