Công ngh? May

Th? ba, ngày 26/12/2017 1184

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p môn xét tuy?n

Công ngh? d?t, May

-  Qu?n lý, ?i?u hành s?n xu?t; thi?t k? m? thu?t, k? thu?t các s?n ph?m may m?c;
-  Thi?t k? quy trình công ngh?; qu?n lý k? thu?t v? công ngh? và thi?t b?;
-  L?p d? án t?ng th? cho mã hàng m?i;
-  T? ch?c thi?t l?p m?ng l??i kinh doanh hàng may m?c th?i trang;
-  ?ng d?ng và phát tri?n công ngh? m?i vào th?c t? s?n xu?t.
 

-  Doanh nghi?p s?n xu?t, kinh doanh, thi?t k? th?i trang s?n ph?m may m?c.
-  Doanh nghi?p kinh doanh nguyên v?t li?u, thi?t b? ngành may m?c.
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u. 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.


Tin t?c
Thông báo