Công ngh? s?i, d?t

Th? ba, ngày 26/12/2017 1028

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

Công ngh? S?i, D?t 

-  Qu?­n lý, ?i?u hành s?n xu?t; phân tích, l?a ch?n nguyên li?u phù h?p;
-  Phân tích, thi?t k? các m?u v?i; thi?t k? quy trình công ngh?;
-  Qu?n lý k? thu?t v? công ngh? và thi?t b?;
-  L?p d? án t?ng th? cho mã hàng m?i;
-  Ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng bán s?n ph?m và s?n ph?m;
-  ?ng d?ng và phát tri?n công ngh? m?i vào th?c t? s?n xu?t.
 

-  Doanh nghi?p s?n xu?t, kinh doanh d?t, s?i, nhu?m.
-  Doanh nghi?p kinh doanh nguyên v?t li?u, thi?t b? ngành d?t, s?i, nhu?m
.- Tr??ng, Vi?n nghiên c?u.

 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.Tin t?c
Thông báo