Công ngh? thông tin

Th? ba, ngày 26/12/2017 2275

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

Công ngh? Thông tin

-  Phân tích, thi?t k? và h? tr? gi?i pháp ?ng d?ng công ngh? thông tin;
-  Cài ??t qu?n tr? và b?o trì h? th?ng ph?n m?m, m?ng thông tin…;
-  Tham gia qu?n lý, ?i?u hành các d? án công ngh? thông tin;
-  ?ánh giá và b?i d??ng ki?n th?c tay ngh? cho k? thu?t viên;
-  ?ng d?ng và phát tri?n công ngh? m?i vào th?c t? công vi?c.
 

-  Doanh nghi?p ph?n m?m
-  Doanh nghi?p s?n xu?t, kinh doanh linh ki?n, thi?t b? ?ng d?ng CNTT.
-  C? quan, doanh nghi?p có ?ng d?ng CNTT.
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u.

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.


Tin t?c
Thông báo