Công ngh? Th?c ph?m

Th? ba, ngày 26/12/2017 1091

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p môn xét tuy?n

Công ngh? Th?c ph?m

-  Qu?n lý, ?i?u hành s?n xu?t; phân tích, ?ánh giá ch?t l??ng s?n ph?m;
-  Thi?t k? quy trình công ngh?;
-  Qu?n lý k? thu?t v? công ngh? và thi?t b?;
-  L?p d? án k? thu?t và công ngh?;
-  ?ng d?ng và phát tri?n công ngh? m?i vào th?c t? s?n xu?t.
 

-  D.nghi?p SXKD th?c ph?m.
-  Doanh nghi?p kinh doanh NVL thi?t b? ngành th?c ph?m.
-  C? quan QLCL th?c ph?m.
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u.


 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
B00: Toán - Hóa - Sinh.


Tin t?c
Thông báo