Gi?i thi?u ngành NGA?NH KINH DOANH TH??NG MA?I

Th? ba, ngày 26/12/2017 上海快3大小计划 1252

NGA?NH KINH DOANH TH??NG MA?I

1.M?c tiêu ?ào t?o
Ngành Kinh doanh th??ng m?i ?ào t?o cho sinh viên các ki?n th?c, k? n?ng, kinh nghi?m v? th??ng m?i trong n??c và th??ng m?i qu?c t?, t?o s? t? tin ?? thành công trong môi tr??ng kinh doanh h?i nh?p toàn c?u.
- M?c tiêu chung: 
          ?ào t?o c? nhân kinh doanh th??ng m?i có ph?m ch?t chính tr?, có ??o ??c ngh? nghi?p, tha?i ?ô? lao ?ô?ng và s?c kho? t?t, co? tinh thâ?n xa? hô?i cao, n??m v??ng kiê?n th??c c? ba?n va? hiê?n ?a?i vê? kinh tê?, qua?n ly? va? xa? hô?i nhân v?n co? kiê?n th??c chuyên sâu vê? ly? thuyê?t kinh doanh th??ng ma?i, kiê?n th??c va? ky? n?ng chuyên nghiê?p vê? hoa?ch ?i?nh chiê?n l???c, chi?nh sa?ch, kê? hoa?ch kinh doanh th??ng ma?i trong kinh tê? thi? tr???ng va? hô?i nhâ?p quô?c tê?; co? t? duy nghiên c??u ?ô?c lâ?p; co? n?ng l??c nghiên c??u, t?? bô? sung kiê?n th??c theo yêu câ?u công viê?c.
 - M?c tiêu c? th?: 
          Vê? Ki?n th?c: C?? nhân kinh doanh th??ng ma?i ????c trang bi? hê? thô?ng kiê?n th??c c? ba?n va? hiê?n ?a?i vê? kinh tê?, qua?n ly? va? xa? hô?i nhân v?n co? kiê?n th??c chuyên sâu vê? kinh doanh th??ng ma?i va? hoa?t ?ô?ng th??ng ma?i ?? ca?c doanh nghiê?p, tô? ch??c kinh tê?, cu? thê? nh? nghiên c??u thi? tr???ng, giao di?ch ?a?m pha?n kinh doanh, tô? ch??c kinh doanh ha?ng hoa?, di?ch vu? ?? th??ng ma?i no?i riêng va? hoa?t ?ô?ng th??ng ma?i ?? ca?c doanh nghiê?p no?i chung trong ?iê?u kiê?n hô?i nhâ?p quô?c tê?.
          Vê? K? n?ng: C?? nhân kinh doanh th??ng ma?i co? kha? n?ng s? d?ng thành th?o các ph?n m?m tin ho?c ?ê? gia?i quyê?t ca?c vâ?n ?ê? trong kinh doanh th??ng ma?i. Xây d?ng k? ho?ch, truy?n thông kinh doanh và quan h? công chúng nh?m duy trì hình ?nh t?o d?ng và b?o v? th??ng hi?u cho s?n ph?m, cho doanh nghi?p. Xây d?ng phát tri?n h? th?ng kênh phân ph?i, chu?n b? c? s? h? t?ng th??ng m?i, kho v?n và ho?t ??ng cung ?ng c?a doanh nghi?p.  ?àm phán kí k?t các h?p ??ng kinh t?, th?c hi?n các nghi?p v? v? xu?t nh?p kh?u hàng hoá và thanh toán qu?c t?. Th?c hi?n thành th?o các nghi?p v? giao d?ch th??ng m?i hi?n ??i( Th??ng m?i ?i?n t?)
Vê? Thái ??: C?? nhân kinh doanh th??ng ma?i co? ?a?o ???c va? tra?ch nhiê?m nghê? nghiê?p, tinh thâ?n câ?u thi?, chu? ?ô?ng sa?ng ta?o, co? y? th??c va? n?ng l??c h??p ta?c trong viê?c th??c hiê?n ca?c nhiê?m vu? ????c giao.
Vê? m??c t?? chu? va? tra?ch nhiê?m: C?? nhân kinh doanh th??ng ma?i co? kh? n?ng làm viê?c ?ô?c lâ?p ho??c la?m viê?c theo nho?m trong ?iê?u kiê?n la?m viê?c thay ?ô?i, chi?u tra?ch nhiê?m ca? nhân va? tra?ch nhiê?m ?ô?i v??i nho?m. H???ng dâ?n, gia?m sa?t nh??ng ng???i kha?c th??c hiê?n nhiê?m vu? xa?c ?i?nh. Lâ?p kê? hoa?ch ?iê?u phô?i qua?n ly? ca?c nguô?n l??c, ?a?nh gia? va? ca?i thiê?n hiê?u qua? ca?c hoa?t ?ô?ng kinh doanh th??ng ma?i.
2. Vi? tri? va? n?i la?m viê?c sau khi tô?t nghiê?p:
C?? nhân kinh doanh th??ng ma?i la?m viê?c ta?i:
- Ca?c c? quan qua?n ly?, nghiên c??u, hoa?ch ?i?nh chi?nh sa?ch th??ng ma?i ?? Trung ??ng va? ?i?a ph??ng.
- Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên Marketing, chuyên viên bô? phâ?n thu mua, tr???ng nga?nh ha?ng, qua?n ly? kinh doanh ?? ca?c doanh nghiê?p,
- Chuyên viên phu? tra?ch hoa?t ?ô?ng xuâ?t nhâ?p khâ?u ta?i các công ty xu?t nh?p kh?u, khu ch? xu?t, công ty liên doanh,  ho?c làm công tác t? v?n, qu?n lý và kinh doanh trong các lo?i hình kinh t? s?n xu?t.
- Ca?c c? quan ?a?i diê?n th??ng ma?i Viê?t Nam ?? n???c ngoa?i va? ca?c tô? ch??c th??ng ma?i quô?c tê?. Ca?c viê?n nghiên c??u ca?c tr???ng ?a?i ho?c, cao ???ng.
3. Danh sa?ch ca?c tr???ng ?a?o ta?o:
D???i ?ây la? danh sa?ch ca?c tr???ng ?a?o ta?o va? ?iê?m chuâ?n xe?t tuyê?n n?m 2016
- ?a?i ho?c kinh tê? quô?c dân ( Ha? Nô?i): 23,76 ?iê?m
- ?a?i ho?c th??ng ma?i: 21 ?iê?m
- ?a?i ho?c kinh tê? TP Hô? Chi? Minh: 21 ?iê?m
- ?a?i ho?c Nông lâm TP Hô? Chi? Minh: 19 ?iê?m
- ?a?i ho?c V?n Lang: 15 ?iê?m
4. T? h?p môn xét tuy?n :
A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.
Tin t?c
Thông báo