K? toán

Th? ba, ngày 26/12/2017 上海快3大小计划 1195

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

K? toán

-  Tri?n khai các nghi?p v? tài chính k? toán;
-  Qu?n lý, phân b? ngu?n v?n;
-  Ki?m soát công tác chi tiêu; qu?n lý tài s?n;
-  Ki?m tra, l?p báo cáo, phân tích và ?ánh giá công tác tài chính k? toán;
-  Th?m ??nh h? s? d? án;
-  T? v?n, xây d?ng ph??ng án tài chính.
 

-  C? quan, doanh nghi?p
-  DN t? v?n k? toán, ki?m toán
-  C? quan qu?n lý nhà n??c v? tài chính k? toán
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u.


 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.


 

Tin t?c
Thông báo