Qu?n tr? Kinh doanh

Th? ba, ngày 26/12/2017 1403

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

Qu?n tr? Kinh doanh

-  Ho?ch ??nh chính sách, chi?n l??c, k? ho?ch kinh doanh;
-  T? ch?c ?i?u hành ho?t ??ng s?n xu?t, qu?n tr? ch?t l??ng, qu?n tr? nhân l?c, qu?n tr? tài chính, marketing;
-  Xây d?ng d? án ??u t?; phân tích, ?ánh giá ho?t ??ng kinh doanh.
 

-  C? quan, doanh nghi?p-  Doanh nghi?p t? v?n các ho?t ??ng qu?n tr? kinh doanh
-  C? quan qu?n lý nhà n??c
-  Các Tr??ng, Vi?n nghiên c?u


 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.

Tin t?c
Thông báo