Tài chính Ngân hàng

Th? ba, ngày 26/12/2017 上海快3大小计划 1155

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

Tài chính Ngân hàng

-  Phân tích tài chính doanh nghi?p;
-  Ki?m toán báo cáo tài chính;
-  L?p và phân tích d? án ??u t?;
-  Qu?n lý d? án;
-  Qu?n lý tài chính công;
-  Qu?n tr? ngân hàng th??ng m?i;
-  Ki?m toán n?i b? ngân hàng th??ng m?i;
-  L?p, phân tích, qu?n lý r?i ro tín d?ng;
-  T? ch?c ho?t ??ng h? th?ng ki?m soát n?i b?.
 

-  C? quan, doanh nghi?p
-  DN t? v?n, th?m ??nh tài chính
-  Doanh nghi?p ch?ng khoán
-  Ngân hàng, qu? tín d?ng, doanh nghi?p b?o hi?m
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u. 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n. 

Tin t?c
Thông báo