Trang ch? / Danh sách T?, ??i, Nhóm, CLB sinh viên / CLB Ti?ng anh Unetigo chào tân sinh viên và ?ón nh?n Quy?t ??nh thành l?p

CLB Ti?ng anh Unetigo chào tân sinh viên và ?ón nh?n Quy?t ??nh thành l?p

Th? n?m, ngày 19/09/2019 410

Ngày 19/09/2019, trong không khí ??y h?ng kh?i c?a tu?n h?c ??u tiên c?a n?m h?c m?i 2019-2020, CLB Ti?ng Anh Unetigo ?ã t? ch?c thành công bu?i sinh ho?t chào n?m h?c m?i v?i ch? ?? “An Exciting School Year Ahead” t?i Phòng H?i th?o HA8, c? s? 218 L?nh Nam, Hà N?i.

M? ??u bu?i sinh ho?t, cô Hoàng Th? Minh Lý, Phó tr??ng khoa Ngo?i ng? ?ã có bài phát bi?u kh?i ??u, cùng các thành viên nhìn l?i ho?t ??ng c?a CLB trong th?i gian qua khi CLB tr?c thu?c ?oàn tr??ng. ??ng th?i trao quy?t ??nh thành l?p CLB Ti?ng Anh tr?c thu?c Khoa Ngo?i Ng? ???c kí duy?t ?úng vào ngày 19.09.2019 cho ??i di?n c?a CLB. V?i s? cam k?t c?a Khoa Ngo?i ng?, m?i bu?i sinh ho?t CLB và các ho?t ??ng c?a CLB ??u có s? h? tr? c?a m?t c? v?n là gi?ng viên c?a khoa. ?ây là m?t s? ??m b?o v? ch?t l??ng và hi?u qu? c?a CLB trong th?i gian t?i. Có th? nói ?ây là ngu?n ??ng l?c to l?n ?? các thành viên thêm v?ng tin, xây d?ng và phát tri?n CLB ngày càng l?n m?nh h?n. Và t? nay tr? ?i, ngày 19.09 s? là ngày truy?n th?ng c?a CLB Ti?ng Anh Unetigo.

D??i s? c? v?n c?a cô Tr?n Th? Ng?c Mai, nhóm thành viên ch? ch?t c?a CLB ?ã th? hi?n r?t t?t kh? n?ng ?i?u hành CLB trong bu?i ??u tiên. Trong su?t bu?i sinh ho?t An Exciting School Year Ahead, các thành viên tham gia ?ã có nhi?u k? ni?m ?áng nh?. Các b?n ???c cung c?p m?t s? c?u trúc ?? gi?i thi?u b?n thân và th?c hành luy?n nói, th? thách kh? n?ng t? duy nhanh v? t? v?ng qua nh?ng mini game vui nh?n là Let's Make Friend và Word Chain. ??ng th?i, các b?n c?ng ???c nghe chia s? v? ph??ng pháp, truy?n c?m h?ng ?? h?c Ti?ng Anh và thêm v?ng tin vào b?n thân.

V?i s? h?ng kh?i t? bu?i sinh ho?t ??u tiên, CLB hy v?ng s? có ?ông ??o các sinh viên tham gia h?n n?a trong các bu?i sinh ho?t ti?p theo ???c di?n ra vào t?i th? 5 hàng tu?n t?i c? hai c? s? Hà N?i và Nam ??nh. Tu?n t?i s? là nhóm các thành viên ch? ch?t ti?p theo ?i?u hành bu?i sinh ho?t v?i s? c? v?n c?a cô Tr?n Th? Minh Ph??ng t?i c? s? Hà N?i và cô Nguy?n Th? Ng?c Anh t?i c? s? Nam ??nh.

Trong tháng 9 này, CLB Ti?ng Anh Unetigo v?n ti?p t?c tuy?n thành viên, trao c? h?i cho nh?ng b?n mu?n tham gia và c?i thi?n kh? n?ng Ti?ng Anh. CLB không yêu c?u thành viên ph?i có trình ?? cao m?i ???c tham gia, vì m?c ?ích ho?t ??ng c?a CLB là giúp các b?n c?i thi?n, nâng cao kh? n?ng Anh ng? và rèn k? n?ng. Ngoài ra, CLB v?n có l?ch ph?ng v?n tuy?n thành viên ch? ch?t ???c thông báo trên page c?a CLB.

CLB luôn có s? ??ng hành c?a t?p th? gi?ng viên khoa Ngo?i ng?, các thành viên ch? ch?t và các thành viên c?a CLB. "Let's go together to go far!" – “Hãy ??ng hành ?? cùng ti?n xa!” chính là thông ?i?p mà CLB Ti?ng Anh mu?n trao g?i t?i các b?n sinh viên.

M?i thông tin v? CLB ???c ??ng t?i trên Page chính th?c c?a CLB trên Facebook: Unetigo & Media Team; https://www.facebook.com/Unetigo-Media-Team

Sau ?ây là m?t s? kho?nh kh?c ?áng nh? t?i s? ki?n:

??i di?n Khoa Ngo?i ng? và các sinh viên ??n tham d? bu?i sinh ho?t CLB

Cô Hoàng Th? Minh Lý - Phó tr??ng Khoa Ngo?i ng? phát bi?u khai m?c

Cô Hoàng Th? Minh Lý trao Quy?t ??nh thành l?p CLB Ti?ng Anh tr?c thu?c Khoa Ngo?i ng? cho ??i di?n CLB

Các sinh viên ch?m chú theo dõi n?i dung bu?i sinh ho?t CLB

Các ho?t ??ng trong bu?i sinh ho?t CLB

??i ng? Key Members nhi?t huy?t t?o nên thành công bu?i sinh ho?t

Khoa Ngo?i ng?

Tin t?c
Thông báo