Trang ch? / Gi?i thi?u / Công ?oàn

Công ?oàn

Th? t?, ngày 03/01/2018 1860

 Công ?oàn c? s? Hà N?i

 

Th.S Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i

Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

 Email: nntoan@cnjzvalve.com

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ?OÀN C? S? HÀ N?I

Nhi?m k? 2017-2022

 

 

TT

H? tên

Ch?c v?

Ghi chú

 

1

Nguy?n Ng?c To?n

Ch? t?ch công ?oàn

 

 

2

Ph?m Th? Thu Hoài

Phó ch? t?ch công ?oàn

 

 

3

Nguy?n H?u Quang

U? ban ki?m tra

 

 

4

Tr?n Tr?ng Thân

U? viên

 

 

5

Ph?m V?n H?c

U? viên

 

 

6

Hoàng Th? Minh Lý

U? viên

 

 

7

V? Sinh L??ng

U? viên

 

 

8

Nguy?n Ti?n M?nh

U? viên

 

 

9

Ph?m Ng?c Sâm

U? viên

 

 

10

Ngô Th? Mai

U? viên

 

 

11

Ph?m Th? Ngoan

U? viên

 

 

Công ?oàn c? s? Nam ??nh

 

Th.S Tr?n ??c Hi?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh

Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

 Email: tdhien@cnjzvalve.com 

DANH SÁCH BCH CÔNG ?OÀN C? S? NAM ??NH

Nhi?m k? 2017-2022

TT

H? tên

Ch?c v?

Ghi chú

1

Tr?n ??c Hi?n

Ch? t?ch công ?oàn

 

2

Ph?m Th? Th?

Phó ch? t?ch công ?oàn

 

3

V? Th? Thu Huy?n

?y viên th??ng v?

 

4

Tr?n V?n Tài

?y viên

Ch? nhi?m UBKT 

5

Tr?n Ng?c Ban

?y viên

 

6

Mai Th? L?a

?y viên

 Tr??ng ban N? công

7

Ph?m Cao C??ng

?y viên

 

8

V? V?n ??c

?y viên

 

9

Nguy?n Th? Thu H??ng

?y viên

 

10

?? Anh Tu?n

?y viên

 

11

?ào Anh Tu?n

?y viên

 

Tin t?c
Thông báo