Trang ch? / Công ?oàn / Công ?oàn c? s? Nam ??nh t? ch?c gi?i c?u lông, bóng bàn kh?i cán b? viên ch?c n?m 2019

Công ?oàn c? s? Nam ??nh t? ch?c gi?i c?u lông, bóng bàn kh?i cán b? viên ch?c n?m 2019

Th? ba, ngày 17/09/2019 184

N?m trong chu?i các ho?t ??ng th? thao chào m?ng n?m h?c m?i 2019-2020, h??ng t?i k? ni?m ngày Ph? n? Vi?t Nam 20/10 và ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11.

???c s? ??ng ý c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, chi?u ngày 15/9/2019 t?i sân c?u lông s? 353 Tr?n H?ng ??o – Thành ph? Nam ??nh, BCH Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh ?ã t? ch?c L? khai m?c gi?i c?u lông, bóng bán CBVC n?m 2019.

??n d? L? khai m?c gi?i ??u có: Th.S Tr?n ??c Hi?n – Th??ng v? ??ng ?y, Ch? nhi?m UBKT ??ng ?y, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh; Th.S Ph?m Th? Th? – Phó Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh cùng các ??ng chí trong BCH Công ?oàn tr??ng, các t? công ?oàn b? ph?n và h?n 60 ?oàn viên công ?oàn c? s? Nam ??nh ??n tham gia c? v? và thi ??u các n?i dung: C?u lông ??n nam, ?ôi nam, ?ôi nam n? - Bóng bán ??n nam, ?ôi nam.

Phát bi?u t?i L? khai m?c, Th.S Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? nhi?m UBKT ??ng ?y, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh nh?n m?nh gi?i ??u s? không chú tr?ng vào thành tích mà quan tr?ng là phát tri?n phong trào th? d?c th? thao c?a các ??n v?, kh?i d?y ni?m ?am mê th? thao, rèn luy?n s?c kh?e trong cán b?, viên ch?c, giao l?u chia s?, ?oàn k?t g?n bó gi?a các ?oàn viên công ?oàn, gi?a các ??n v? tham gia thi ??u; ??ng th?i t?o không khí vui t??i, ph?n kh?i giúp cán b?, viên ch?c tích c?c ph?n ??u hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c giao trong n?m h?c 2019-2020.

M?t s? hình ?nh ghi nh?n t?i gi?i ??u:

Th.S Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? nhi?m UBKT ??ng ?y, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh phát bi?u khai m?c gi?i

 

Ban t? ch?c ch?p ?nh l?u ni?m cùng v?i các v?n ??ng viên tham d? gi?i

Bài vi?t: Th.s Tr?n Ng?c Ban - Tr??ng phòng Công tác sinh viên

Tin t?c
Thông báo