Trang ch? / Công ?oàn / Công ?oàn Tr??ng c? s? Hà N?i tham d? H?i th?o m? r?ng do Công ?oàn B? Công th??ng t? ch?c

Công ?oàn Tr??ng c? s? Hà N?i tham d? H?i th?o m? r?ng do Công ?oàn B? Công th??ng t? ch?c

Th? sáu, ngày 02/08/2019 331

Sáng ngày 01/08/2019 t?i tr? s? B? Công Th??ng, Công ?oàn Tr??ng c? s? Hà N?i ?ã tham gia H?i thao m? r?ng n?m 2019 do Công ?oàn B? Công th??ng t? ch?c nh?m thi?t th?c thi ?ua l?p thành tích k? ni?m 90 n?m ngày thành l?p Công ?oàn Vi?t Nam (28/7/1929 – 28/7/2019). H?i thao l?n này di?n ra trong 2 ngày 01 và 02 tháng 8 v?i 04 môn thi ??u g?m: C?u lông; Bóng bàn; C? t??ng và Kéo co.

TS. Nguy?n Ng?c Kh??ng, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b? nh?n hoa và c? l?u ni?m trong bu?i l? khai m?c

?oàn CBGV và sinh viên Nhà tr??ng tham d? l? khai m?c H?i thao

Tham d? H?i thao v? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có: TS. Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b?; Th.S Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn Tr??ng c? s? Hà N?i; Th.S Tr?n Th? Kim Liên - Tr??ng phòng Tài chính K? toán; cùng 30 cán b? gi?ng viên Nhà tr??ng tham gia tranh tài ? 04 b? môn thi ??u.

H?i thao ?ã thu hút g?n 300 v?n ??ng viên ??n t? 21 ??n v? Công ?oàn c? s?. Phát bi?u t?i L? khai m?c H?i thao, bà Nguy?n Th? Hoa, Ch? t?ch Công ?oàn B? Công Th??ng cho bi?t, h?i thao s? không chú tr?ng vào thành tích mà quan tr?ng là s? giao l?u chia s?, ?oàn k?t g?n bó gi?a các ?oàn viên công ?oàn, gi?a các ??n v? tham gia thi ??u, góp ph?n phát tri?n phong trào th? d?c th? thao c?a các ??n v?, kh?i d?y ni?m ?am mê th? thao, rèn luy?n s?c kh?e trong cán b?, công ch?c, viên ch?c.

?oàn V?V tham gia b? môn Kéo co và xu?t s?c ??t gi?i nh?t

Ngay trong ngày ??u thi ??u, ?oàn Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã xu?t s?c dành gi?i nh?t b? môn Kéo co. Chúng tôi s? ti?p t?c c?p nh?p các thông tin v? k?t qu? thi ??u c?a ?oàn trong th?i gian ti?p theo.

CBGV Nhà tr??ng tham gia thi ??u b? môn C? t??ng t?i H?i thao 

Sau 2 ngày tranh tài sôi n?i v?i 04 b? môn thi ??u, H?i thao Công ?oàn B? Công Th??ng m? r?ng l?n th? X n?m 2019 k?t thúc thành công r?c r?. L? B? m?c và trao gi?i cho các v?n ??ng viên, công nhân viên ch?c, ng??i lao ??ng ngành Công Th??ng ?ã di?n ra vào t?i 2/8/2019 t?i tr? s? B? Công Th??ng.

TS. Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng tham d? l? b? m?c H?i thao

?oàn Uneti xu?t s?c ??t gi?i nh?t b? môn kéo co

BTC trao gi?i cho các V?V có thành tích t?t trong thi ??u b? môn C?u lông

TS. Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao gi?i cho các v?n ??ng viên nam ? n?i dung thi ??u c?u lông ?ôi nam trên 50 tu?i

?oàn CBGV Nhà tr??ng ch?p ?nh l?u ni?m khi k?t thúc l? b? m?c H?i thao

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo