Trang ch? / Công ?oàn / Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh t? ch?c t?p hu?n công tác n? công và k? ni?m Ngày ph? n? Vi?t Nam 20/10

Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh t? ch?c t?p hu?n công tác n? công và k? ni?m Ngày ph? n? Vi?t Nam 20/10

Th? t?, ngày 23/10/2019 107

Nhân d?p k? ni?m Ngày ph? n? Vi?t Nam 20/10/2019, Ban Th??ng v? Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh ?ã t? ch?c H?i ngh? t?p hu?n công tác n? công và k? ni?m 89 n?m ngày thành l?p H?i liên hi?p ph? n? Vi?t Nam (20/10/1930 – 20/10/2019).

??n d? bu?i g?p m?t v? phía khách m?i có: ??ng chí ?ào Th? Luy?n - Phó Ch? t?ch th??ng tr?c Công ?oàn viên ch?c t?nh Nam ??nh và các ??ng chí ??i di?n cho các Ban c?a Công ?oàn viên ch?c t?nh Nam ??nh.

V? phía Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh có: ??ng chí Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? nhi?m UBKT ??ng ?y, Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh; ??ng chí Ph?m Th? Th? - Phó Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh cùng h?n 100 n? ?oàn viên công ?oàn t?i c? s? Nam ??nh.

T?i H?i ngh?, ??ng chí Ph?m Th? Th? – Phó Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng c? s? Nam ??nh ?ã ôn l?i truy?n th?ng 89 n?m c?a H?i liên hi?p ph? n? Vi?t Nam và báo cáo tóm t?t k?t qu? ho?t ??ng và phong trào n? CNVC c?a Nhà tr??ng trong 09 tháng ??u n?m 2019. ??ng th?i, thay m?t BCH Công ?oàn tr??ng, ??ng chí c?m ?n  Ban ch?p hành ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng và Công ?oàn viên ch?c t?nh Nam ??nh ?ã luôn quan tâm, ch? ??o và t?o ?i?u ki?n cho công ta?c n? công và phong trào N? CNVC c?a Nhà tr??ng trong th?i gian qua.

C?ng t?i H?i ngh?, các ??i bi?u ?ã ???c nghe các ?oàn viên công ?oàn trình b?y tham lu?n v? công tác ch?ng b?o hành và xâm h?i tr? em, trao ??i th?o lu?n v? các bi?n pháp nuôi d?y con t?t ...

D??i ?ây là m?t s? hình ?nh trong bu?i t?p hu?n:

Th.S Tr?n Ng?c Ban - Tr??ng phòng Công tác sinh viên

Tin t?c
Thông báo