Trang ch? / Công ?oàn / Công ?oàn tr??ng t? ch?c gi?i th? thao chào m?ng n?m h?c m?i 2019-2020

Công ?oàn tr??ng t? ch?c gi?i th? thao chào m?ng n?m h?c m?i 2019-2020

Th? t?, ngày 11/09/2019 368

Nh?m thi?t th?c t? ch?c các ho?t ??ng chào m?ng n?m h?c m?i 2019-2020, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cán b?, gi?ng viên nâng cao s?c kho? ph?c v? t?t cho công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c, Chi?u ngày 10/09/2019 t?i SV? H? ??n L?, Q. Hoàng Mai, TP Hà N?i. Ban ch?p hành Công ?oàn Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c giao l?u th? thao chào m?ng khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 - 2020.

??n d? và thi ??u giao l?u th? thao v? phía lãnh ??o Nhà tr??ng có: TS Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Th.S Tr?n ??c Hi?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh; Th.S Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i cùng các ??ng chí trong BCH Công ?oàn 02 c? s? và h?n 100 CBGV Nhà tr??ng ??n tham gia thi ??u và c? v?.

N?m nay gi?i ???c t? ch?c quy mô h?n v?i g?n 100 V?V là cán b?, gi?ng viên c?a Nhà tr??ng tranh tài t?i 04 b? môn thi ??u g?m: Bóng ?á, bóng bàn, c?u lông và c? t??ng. ?ây là d?p ?? các ??n v? giao l?u h?c h?i, th?t ch?t tình ?oàn k?t, thông qua gi?i BTC mong mu?n ??y m?nh phong trào luy?n t?p th? thao, rèn luy?n s?c kh?e cho CBGV trong toàn tr??ng, ??ng th?i t?o không khí vui t??i, ph?n kh?i giúp cán b?, viên ch?c tích c?c ph?n ??u hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c giao.

Thêm m?t s? hình ?nh ghi nh?n t?i gi?i

Ban t? ch?c b?c th?m chia ??i tham gia thi ??u

 

TS Tr?n Hoàng Long – Hi?u tr??ng Nhà tr??ng cùng các V?V thi ??u t?i b? môn bóng ?á

Các V?V tham gia thi ??u b? môn c? t??ng

Các V?V tham gia thi ??u b? môn bóng bàn

 

Các V?V tham gia thi ??u b? môn c?u lông

BTC ch?p ?nh l?u ni?m v?i các V?V tham gia thi ??u b? môn c?u lông

BTC ch?p ?nh l?u ni?m v?i các V?V tham gia thi ??u b? môn bóng ?á

BTC ch?p ?nh l?u ni?m v?i các V?V tham gia thi ??u b? môn c? t??ng

?nh : Ngoan Ph?m

Bài vi?t: Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo