Công tác ??ng

H?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 8 Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng (Khóa XII) t?i tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

上海快3大小计划 Nh?m giúp các ??ng chí ??ng viên, CBCNV Nhà tr??ng nâng cao nh?n th?c, n?m v?ng các n?i dung, ch? tr??ng, quan ?i?m c?a ??ng trong các v?n ki?n Ban Ch?p hành Trung ??ng, sáng ngày 20/12/2018, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p t? ch?c H?i ngh? h?c t?p, quán tri?t, tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 8 Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng (Khóa XII) thông qua c?u truy?n hình tr?c ti?p gi?a c? s? Nam ??nh và Hà N?i.

Tin t?c
Thông báo