Trang ch? / Tin t?c / C?u sinh viên khoa K? toán tri ân th?y cô giáo nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11

C?u sinh viên khoa K? toán tri ân th?y cô giáo nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11

Th? ba, ngày 19/11/2019 4

T?i ngày 19/11/2019 t?i H?i tr??ng HH1, ngõ 454 Minh Khai, Hà N?i.Ban liên l?c C?u sinh viên khoa K? toánTr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c bu?i L? tri ân th?y cô giáo nhân k? ni?m 37 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

Bu?i g?p m?t tri ân là n?i ?? các c?u sinh viên khoa K? toán Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ???c s? chia và g?i l?i c?m ?n chân thành t?i các th?y, cô giáo v?i s? c?ng hi?n không ng?ng cho s? nghi?p giáo d?c. ?ây c?ng là d?p ?? các th? h? sinh viên chia s? nh?ng ni?m vui, s? tr?n tr? v? ngh?, ??ng th?i g?i g?m nh?ng tâm t?, nguy?n v?ng t?i lãnh ??o khoa K? toán v?i mong mu?n xây d?ng Nhà tr??ng ngày càng phát tri?n.

D??i ?ây là m?t s? hình ?nh c?a bu?i l?:

TS. Ph?m Th? L?a- Tr??ng khoa K? toán phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

Tr??ng ban liên l?c Nguy?n Cao K? ?ã thay m?t toàn th? c?u sinh viên và c?ng ??ng sinh viên c?a Khoa K? toán kính t?ng các Th?y Cô giáo l?ng hoa t??i th?m

M?t s? ti?t m?c v?n ngh? c?a các em sinh viên và c?u sinh viên

TS ?inh Th? Kim Xuy?n – Phó Tr??ng khoa K? toán ch?p ?nh l?u ni?m cùng các c?u sinh viên

Các Th?y Cô giáo khoa K? toán ch?p ?nh l?u ni?m cùng các c?u sinh viên và sinh viên

Khoa K? toán

 

Tin t?c
Thông báo