Trang ch? / Tin t?c / Vietnamnet ??a tin: C?u sinh viên V? Mai Hiên t?ng áo cho Th? t??ng

Vietnamnet ??a tin: C?u sinh viên V? Mai Hiên t?ng áo cho Th? t??ng

Th? sáu, ngày 22/11/2019 106

T?i Di?n ?àn Qu?c gia "Nâng t?m k? n?ng lao ??ng Vi?t Nam" di?n ra m?i ?ây, ch? V? Mai Hiên ?ã có món quà ??c bi?t t?ng Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc là m?t chi?c áo do chính ?ôi tay ???c h?c ngh? c?a mình làm nên.

H?c ngh? và gi? ?ây tr? thành bà ch? qu?n lý công ty v?i 100 lao ??ng, Hiên v?n tr?c ti?p làm các khâu t? thi?t k?, lên m?u và hoàn thi?n chi?c áo t?ng k? ni?m Th? t??ng. “Tôi mu?n g?i g?m ??n Th? t??ng r?ng nh?ng thí sinh tay ngh? không ch? gi?i ? các k? thi ngh? mà còn có ???c nh?ng s?n ph?m r?t th?c t?”, Hiên nói.

V?i nhi?u ng??i, h?c ngh? có th? là s? l?a ch?n cu?i cùng trên con ???ng b??c vào ??i, nh?ng v?i Hiên, h?c ngh? có l? là s? l?a ch?n sáng su?t nh?t, ít nh?t ??n th?i ?i?m hi?n t?i. “Tôi c?m nh?n rõ s? quan tr?ng và c?n thi?t c?a k? n?ng ngh? ??i v?i cu?c s?ng c?a mình”.

Chi?c áo có ghi dòng ch? "Kính t?ng Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc" ???c ch? V? Mai Hiên làm nên t? ki?n th?c và ?ôi bàn tay h?c ngh? c?a mình.

Chi ti?t xem t?i: 

Tin t?c
Thông báo