Trang ch? / H?p tác qu?c t? / ??i di?n tr??ng ??i h?c FOM - C?ng hòa liên bang ??c ??n th?m và làm vi?c v?i Nhà tr??ng

??i di?n tr??ng ??i h?c FOM - C?ng hòa liên bang ??c ??n th?m và làm vi?c v?i Nhà tr??ng

Th? t?, ngày 21/08/2019 277

Nh?m t?ng c??ng h?p tác, tri?n khai d? án liên k?t, trao ??i giáo d?c theo ??nh h??ng phát tri?n c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công trong th?i gian t?i, sáng 21/08/2019, t?i phòng h?p 402 c? s? 456 Minh Khai - Hà N?i, Trung tâm H?p tác qu?c t? ?ã ?ón ti?p ?oàn tr??ng ??i h?c FOM – C?ng hòa liên bang ??c.

??n th?m và làm vi?c t?i tr??ng, v? phía tr??ng ??i h?c FOM – C?ng hòa liên bang ??c, có GS.TS Fabian Sosa. GS.TS Sosa ??ng th?i là Lu?t s? c?a Công ty Pelter Suhren. Cùng ?i v?i Giáo s?, có ông Nguy?n Tu?n Anh – Giám ??c Công ty EU-Asia Link Germany GmbH và bà Lê Th? Lâm Viên – Ch? t?ch Công ty GIZA Vi?t Nam. 

V? phía Nhà tr??ng có:  TS. L?u Khánh C??ng – Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? kiêm Tr??ng khoa Qu?n tr? kinh doanh cùng các cán b? Trung tâm H?p tác qu?c t? tham d? và ?ón ti?p ?oàn.

TS. L?u Khánh C??ng – Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? ?ón ti?p ?oàn tr??ng ??i h?c FOM

Trong n?i dung tri?n khai th?o lu?n cùng Tr??ng ??i h?c FOM – C?ng hòa liên bang ??c, Trung tâm H?p tác qu?c t? ?ã l?ng nghe GS.TS Fabian Sosa gi?i thi?u v? tr??ng ??i h?c FOM – C?ng hòa liên bang ??c, nh?ng th? m?nh và uy tín c?a tr??ng trong l?nh v?c giáo d?c ? châu Âu nói chung và C?ng hòa liên bang ??c nói riêng. Nhà tr??ng FOM luôn chào ?ón, giúp ?? nhi?t tình và h? tr? t?i ?a các sinh viên qu?c t?, du h?c sinh ??n h?c t?p, nghiên c?u t?i tr??ng.

GS.TS. Fabian Sosa gi?i thi?u v? tr??ng ??i h?c FOM

TS. L?u Khánh C??ng – Giám ??c Trung tâm H?p tác qu?c t? trong bu?i làm vi?c ?ã c?m ?n chuy?n th?m tr??ng c?a Giáo s? và kh?ng ??nh nhu c?u, mong mu?n ???c m? r?ng h?p tác v?i các n?n giáo d?c tiên ti?n trên Th? gi?i. ?ây là m?t trong nh?ng nhi?m v? tr?ng tâm trong chi?n l??c phát tri?n c?a Nhà tr??ng. TS. L?u Khánh C??ng bày t? nguy?n v?ng hai bên trao ??i nh?ng n?i dung c? th?, có chi?u sâu h?n n?a trong các bu?i g?p g? làm vi?c s?p t?i.

K?t thúc bu?i làm vi?c, ??i di?n hai tr??ng cùng ch?p hình l?u ni?m.

Trung tâm H?p tác qu?c t?

Tin t?c
Thông báo