Trang ch? / ?oàn TN - H?i SV / ??i h?i ??i bi?u ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p l?n th? 31 nhi?m k? 2019 - 2022

??i h?i ??i bi?u ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p l?n th? 31 nhi?m k? 2019 - 2022

Th? hai, ngày 28/10/2019 327

???c s? ??ng ý c?a ??ng u?, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng và c?a T?nh ?oàn Nam ??nh, ngày 27/10/2019 t?i c? s? 353 Tr?n H?ng ??o, TP Nam ??nh. ?oàn Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p t? ch?c ??i h?i ??i bi?u l?n th? 31 nhi?m k? 2019-2022. ??i h?i có nhi?m v? ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n ngh? quy?t ??i h?i ??i bi?u l?n th? 30, xác ??nh m?c tiêu, ph??ng h??ng công tác ?oàn và phong trào thanh niên l?n th? 31 nhi?m k? 2019-2022.

Các v? ??i bi?u tham d? ??i h?i

??n d? ??i h?i v? phía khách m?i có: ??ng chí Tri?u V?n Thái -  Bí th? T?nh ?oàn Nam ??nh; ??ng chí Nguy?n H?ng Khanh - Phó Bí th? th??ng tr?c T?nh ?oàn Nam ??nh cùng các ??ng chí là lãnh ??o ?oàn thanh niên các ??n v? b?n trên ??a bàn t?nh Nam ??nh.

V? phía lãnh ??o Nhà tr??ng tham d? có: NG?T. TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; TS Tr?n Hoàng Long - Phó Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Th.S. Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Ch? nhi?m ?y ban ki?m tra, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh; Th.S Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i; Th.S V? H?ng Thanh - Bí th? ?oàn thanh niên CS HCM kiêm Ch? t?ch HSV Nhà tr??ng cùng các th?y, cô trong BCH ??ng ?y, BCH Công ?oàn, BCH ?oàn thanh niênBCH H?i c?u chi?n binh; Lãnh ??o các ??n v?, CBGV ??n t? các phòng, khoa, trung tâm cùng 200 ??i bi?u chính th?c là nh?ng ?oàn viên ?u tú ??i di?n cho g?n 15.000 ?oàn viên trong tr??ng v? d?.

T?i phiên làm vi?c th? nh?t di?n ra vào bu?i sáng ngày 27/10/2019, ??i h?i ?ã thông qua Quy ch?, ch??ng trình làm vi?c và D? th?o Báo cáo T?ng k?t nhi?m k? 2017-2019, m?c tiêu, ph??ng h??ng, nhi?m v? công tác ?oàn và phong trào thanh niên nhi?m k? 2019-2022 và báo cáo ki?m ?i?m c?a BCH ?oàn khóa 30, sau ?ó ti?n hành b?u ra Ban Ch?p hành ?oàn tr??ng khóa 31 g?m 33 ??ng chí có b?n l?nh chính tr? v?ng vàng, có trình ?? ki?n th?c và n?ng l?c chuyên môn, có uy tín, là ??i di?n tiêu bi?u cho ý chí và nguy?n v?ng c?a h?n 15.000 ?oàn viên thanh niên ?? lãnh ??o và t? ch?c th?c hi?n th?ng l?i ngh? quy?t ??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p l?n th? 31. Theo ?ó, ??ng chí V? H?ng Thanh gi? ch?c v? Bí th?, các Phó Bí th? g?m: ??ng chí V? Thu Uyên, ??ng chí ?? Anh, ??ng chí Giáp V?n D??ng.

T?i phiên làm vi?c th? 2 vào bu?i chi?u cùng ngày. Tr??c khi ??i h?i di?n ra là ch??ng trình v?n ngh? do ??i v?n ngh? Nhà tr??ng mang ??n r?t nhi?u các ti?t m?c ??c s?c ?? chào m?ng ??i h?i.

Các ti?t m?c v?n ngh? khai m?c chào m?ng ??i h?i

Phát bi?u khai m?c t?i ??i h?i, ??ng chí V? H?ng Thanh - Bí th? ?oàn thanh niên CS HCM Nhà tr??ng nhi?m k? 2017-2019 báo cáo tóm t?t k?t qu? công tác ?oàn, phong trào thanh niên nhi?m k? 2017-2019 và ph??ng h??ng công tác nhi?m k? 2019-2022. Trong n?i dung báo cáo ?ã nêu b?t lên nh?ng thành tích, nh?ng ho?t ??ng c? th? ?áng ghi nh?n c?a ?oàn Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p trong ho?t ??ng công tác ?oàn và phong trào thanh niên. Sau n?i dung phát bi?u, ??i di?n các??n v? ?ã t?ng nh?ng l?ng hoa t??i th?m chúc m?ng ??i h?i.

??ng chí V? H?ng Thanh –Bí th? ?oàn tr??ng phát bi?u t?i ??i h?i

??i h?i ?ã ???c nghe các tham lu?n, ý ki?n ?óng góp, ?? xu?t gi?i pháp t? các ??i bi?u thu?c Ban Ch?p hành ?oàn v?i các ch? ??Công tác giáo d?c lý t??ng cách m?ng và ??o ??c l?i s?ng cho ?oàn viên thanh niên; Nâng cao ch?t l??ng và hi?u qu? trong h?c t?p và NCKH c?a ?oàn viên thanh niên; Nâng cao ch?t l??ng và hi?u qu? các phong trào v?n hóa, th? thao trong ?oàn viên thanh niên; Thanh niên v?i phòng trào kh?i nghi?p sáng t?o.

Phát bi?u t?i ??i h?i, ??ng chí Tri?u V?n Thái - Bí th? T?nh ?oàn Nam ??nh ?ã chúc m?ng nh?ng thành tích c?a ?oàn Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ??t ???c, ??ng th?i ??nh h??ng m?t s? nhi?m v? tr?ng tâm ?? th?c hi?n th?ng l?i các ch? tiêu, nhi?m v? trong nhi?m k? t?i. Sau n?i dung phát bi?u ??ng chí ??ng chí Tri?u V?n Thái t?ng l?ng hoa chúc m?ng ??i h?i ??i bi?u ?oàn thanh niên CS HCM Nhà tr??ng.

??ng chí Tri?u V?n Thái - Bí th? T?nh ?oàn Nam ??nh phát bi?u và t?ng hoa chúc m?ng ??i h?i

Thay m?t Ban ch?p hành ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, NG?T, TS. Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng ?ã bi?u d??ng và ghi nh?n nh?ng thành tích trong công tác ?oàn, phong trào Thanh niên trong nhi?m k? qua. ??ng th?i, ch? ra nh?ng nguyên nhân, t?n t?i h?n ch? c?n ???c kh?c ph?c trong th?i gian t?i. Thông qua n?i dung phát bi?u Th?y ?? ngh? trong nhi?m k? m?i, BCH ?oàn Tr??ng khóa 31 nhi?m k? 2019-2022 c?n t?p trung vào m?t s? nhi?m v? tr?ng tâm nh?: T?ng c??ng phát huy các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c; t? ch?c nhi?u ho?t ??ng ?? trau d?i k? n?ng s?ng, làm vi?c cho sinh viên... thông qua ?ó xây d?ng hình ?nh sinh viên n?ng ??ng, t? tin, tài n?ng, góp ph?n nâng cao uy tín, th??ng hi?u c?a Nhà tr??ng. Sau n?i dung phát bi?u, NG?T, TS. Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng ?ã t?ng l?ng hoa t??i th?m chúc m?ng ??i h?i.

NG?T, TS. Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng phát bi?u và t?ng hoa chúc m?ng ??i h?i

T?i ??i h?i, Ban Ch?p hành nhi?m k? 2019 - 2022 g?m 33 ??ng chí ?ã ra m?t. Thay m?t Ban Ch?p hành nhi?m k? khóa m?i, ??ng chí V? H?ng Thanh ?ã g?i l?i c?m ?n t?i T?nh ?oàn Nam ??nh, ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng ?ã t?o nh?ng ?i?u ki?n t?t nh?t cho công tác ?oàn nhi?m k? v?a qua. Và cám ?n các ??ng chí ?ã tham gia Ban Ch?p hành nhi?m k? 2017 - 2019 vì nh?ng ?óng góp c?a các ??ng chí cho các ho?t ??ng c?a ?oàn.

Các ??ng chí trong BCH ?oàn tr??ng khóa 31, nhi?m k? 2019-2022

Sau 01 ngày làm vi?c v?i tinh th?n dân ch?, nghiêm túc, trách nhi?m và ?úng trình t?. ??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p l?n th? 31, nhi?m k? 2019 – 2022 ?ã di?n ra thành công t?t ??p. Hy v?ng v?i s? ?oàn k?t, trách nhi?m c?a BCH khóa m?i s? xây d?ng, ??nh h??ng các phong trào, ho?t ??ng c?a công tác ?oàn thi?t th?c và hi?u qu? ?óng góp cho s? phát tri?n c?a Nhà tr??ng trong th?i gian t?i.

Thêm m?t s? hình ?nh t?i ??i h?i

??i di?n các t? ch?c ?oàn th? trong tr??ng và khách m?i tham d? t?ng hoa chúc m?ng ??i h?i

Ban ch?p hành ?oàn tr??ng khóa 31 nhi?m k? 2019 – 2022 ch?p ?nh l?u ni?m cùng các ??i bi?u tham d? ??i h?i

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo