Trang ch? / H?i c?u chi?n binh / ??i h?i H?i C?u chi?n binh l?n th? 2 nhi?m k? 2012-2017

??i h?i H?i C?u chi?n binh l?n th? 2 nhi?m k? 2012-2017

Th? ba, ngày 26/12/2017 890

Ngày 16 tháng 3 n?m 2012, H?i C?u chi?n binh Tr??ng ??i h?c Kinh t? K? thu?t Công nghi?p t? ch?c ??i h?i l?n th? 2 Nhi?m k? 2012 -2017. M?t s? hình ?nh c?a ??i h?i:

 

Tin t?c
Thông báo