Trang ch? / H?i c?u chi?n binh / ??i h?i H?i C?u chi?n binh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t l?n th? III nhi?m k? 2017 - 2022

??i h?i H?i C?u chi?n binh Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t l?n th? III nhi?m k? 2017 - 2022

Th? ba, ngày 26/12/2017 773

 Hòa chung khí th? sôi n?i c?a ??i h?i C?u chi?n binh c? s?, ti?n t?i ??i h?i ??i bi?u C?u chi?n binh c?a ??ng ?y kh?i các c? quan t?nh, ngày 17/3/2017, H?i C?u chi?n binh Tr??ng ??i h?c Kinh t? -  K? thu?t Công nghi?p t? ch?c ??i h?i H?i C?u chi?n binh l?n th? III, nhi?m k? 2017-2022.

  V? d?  và ch? ??o ??i h?i có ??ng chí Nguy?n Tài S?n - Phó Bí th? ??ng ?y kh?i c? quan, Ch? t?ch H?i c?u chi?n binh kh?i c? quan t?nh Nam ??nh. Nhà giáo nhân dân, PGS.TS Ph?m H?u ??c D?c - Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng nhà tr??ng. Tham d? ??i h?i còn có các ??ng chí: Nhà giáo nhân dân, TS. Ph?m Ng?c Anh - nguyên Bí th? ??ng ?y, nguyên Hi?u tr??ng, nguyên ch? t?ch h?i CCB, ??ng chí Tr?n ??c Hi?n - th??ng v? ??ng ?y, Ch? t?ch công ?oàn c? s? Nam ??nh, ??ng chí Nguy?n Ng?c To?n - Phó Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i, ??ng chí Tr?n Ng?c Ban - Bí th? ?oàn Thanh niên, ??ng chí V? H?ng Thanh - Ch? t?ch H?i Sinh viên và toàn th? h?i viên H?i CCB tr??ng.

上海快3大小计划     D??i s? ch? trì c?a ?oàn ch? t?ch, ??i h?i ?ã th?o lu?n sôi n?i, th?ng th?n và nh?t trí cao thông qua các v?n ki?n: Báo cáo t?ng k?t ho?t ??ng nhi?m k? II (2012-2017) và ph??ng h??ng ho?t ??ng nhi?m k? III (2017-2022); B?n ki?m ?i?m c?a Ban ch?p hành H?i CCB tr??ng ??i h?c Kinh t? -  K? thu?t Công nghi?p nhi?m k? II và Báo cáo t?ng h?p ?óng góp ý ki?n v?n ki?n ??i h?i.

     Báo cáo t?ng k?t ho?t ??ng c?a H?i nhi?m k? 2012-2017 và Ph??ng h??ng ho?t ??ng nhi?m k? 2017-2022 ?ã nêu rõ nh?ng thu?n l?i và khó kh?n c?a H?i nhi?m k? v?a qua trong vi?c th?c hi?n ch?c n?ng và nhi?m v? c?a H?i CCB tr??ng. ??ng th?i Báo cáo c?ng nêu rõ nh?ng k?t qu? mà H?i ?ã ??t ???c trong nhi?m k? 2012-2017.

     Nhi?m k? 2012-2017, m?c dù còn nhi?u khó kh?n, song Ban ch?p hành và các h?i viên ?ã quán tri?t ???c nhi?m v? cao c? c?a ng??i CCB, phát huy truy?n th?ng và nh?ng ph?m ch?t t?t ??p c?a “B? ??i C? H?”上海快3大小计划 nên trong 5 n?m qua H?i CCB tr??ng ?ã ??t ???c nh?ng thành qu? r?t ?áng ghi nh?n.

上海快3大小计划     Nhi?m k? 2012-2017 H?i CCB Nhà tr??ng ?ã hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? trên t?t c? các m?t công tác, nhi?m v? chính tr? c?a H?i. Trong ?ó n?i b?t là: Công tác t? t??ng chính tr? c?a H?i ???c xác ??nh là nhi?m v? tiên quy?t và tr?ng tâm c?a H?i, BCH H?i CCB nhà tr??ng ?ã th??ng xuyên t? ch?c sinh ho?t, th?o lu?n quán tri?t và th?c hi?n t?t các ngh? quy?t c?a ??ng, Nhà n??c và Ngh? quy?t c?a H?i CCB c?p trên. N?m b?t và gi?i quy?t k?p th?i các khó kh?n, v??ng m?c, c?ng nh? nguy?n v?ng c?a H?i viên, trên c? s? ?ó t?o ra s? th?ng nh?t, ?oàn k?t trong các hành ??ng c?a H?i. Nh?m nâng cao tuyên truy?n ý th?c l?ch s? cách m?ng, ???c s? quan tâm c?a ??ng ?y, Ban giám hi?u, H?i CCB nhà tr??ng ?ã t? ch?c cho h?i viên trong H?i nhi?u chuy?n th?m quan có ý ngh?a nh?: Vi?ng m? ??i t??ng Võ Nguyên Giáp, C?t c? L?ng Cú Hà Giang, Cây ?a Tân trào.

     Công tác xây d?ng H?i ?ã ???c BCH ??y m?nh m?t các toàn di?n, ki?n toàn t? ch?c h?i ngay sau ??i h?i, phân công nhi?m v? m?t cách c? th? cho các ??ng chí trong BCH, xây d?ng ch??ng trình hành ??ng ??y ??, c? th? theo quý, n?m và theo toàn nhi?m k?.

     V?i nh?ng k?t qu? ??t ???c, H?i CCB Nhà tr??ng 5 n?m li?n ??t danh hi?u thi ?ua “H?i CCB trong s?ch v?ng m?nh xu?t s?c”. Nhi?u h?i viên trong h?i ?ã ??t ???c nhi?u thành tích cao. 

上海快3大小计划      T?i d? và phát bi?u ch? ??o ??i h?i, ??ng chí Nguy?n Tài S?n Phó bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?i CCB kh?i c? quan t?nh Nam ??nh ?ã ?ánh giá cao nh?ng thành tích mà H?i CCB Nhà Tr??ng ?ã ??t ???c trong 5 n?m qua, ??c bi?t là trong l?nh v?c ph? bi?n, giáo d?c truy?n th?ng yêu n??c, truy?n th?ng cách m?ng cho HSSV. ??ng chí ?? ngh? các ??ng chí h?i viên H?i CCB  Nhà tr??ng t?p trung trí tu?, phát huy dân ch?, ?? cao trách nhi?m, th?c hi?n th?ng l?i các nhi?m v? mà ??i h?i ?ã ?? ra. ??ng chí Ch? t?ch H?i CCB kh?i c? quan T?nh ghi nh?n và bi?u d??ng nh?ng k?t qu? n?i b?t mà H?i ?ã ??t ???c trong nhi?m k? v?a qua, x?ng ?áng v?i danh hi?u “H?i CCB trong s?ch v?ng m?nh”. ??ng th?i ??ng chí c?ng l?u ý nh?ng m?t còn t?n t?i mà H?i c?n kh?c ph?c trong th?i gian t?i. 

上海快3大小计划     Phát bi?u ch? ??o t?i ??i h?i, Nhà giáo nhân dân, PGS.TS Ph?m H?u ??c D?c Bí th? ??ng ?y Hi?u tr??ng nhà tr??ng ?ã bi?u d??ng và ?ánh giá cao nh?ng ?óng góp c? tinh th?n và trí tu? c?a CCB trong vi?c xây d?ng và phát tri?n Nhà tr??ng. ??ng chí Hi?u tr??ng c?ng mong r?ng, trong th?i gian t?i, H?i CCB ti?p t?c phát huy truy?n th?ng “B? ??i c? H?”, truy?n l?a cho th? h? tr?, ?oàn k?t m?t lòng góp ph?n xây d?ng Nhà tr??ng ngày càng phát tri?n v?ng m?nh.

上海快3大小计划     ??i h?i H?i CCB Nhà tr??ng l?n th? III di?n ra trong không khí sôi n?i, công khai, dân ch? và ?oàn k?t phát huy cao trí tu? t?p th?. ??i h?i ?ã b?u Ban ch?p hành khóa m?i g?m 05 ??ng chí. ??ng chí Ph?m Ng?c Khánh ???c ??i h?i tín nhi?m b?u l?i làm Ch? t?ch H?i CCB Nhà tr??ng nhi?m k? 2017-2022.

    D??i ?ây là m?t s? hình ?nh c?a ??i h?i: 

?/c Nguy?n Tài S?n - Phó Bí th? ??ng ?y, Ch? T?ch h?i CCB kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh, phát bi?u và trao nhi?m v? m?i cho h?i CCB Nhà tr??ng

NGND, PGS.TS. Ph?m H?u ??c D?c - Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u chúc m?ng ??i h?i  

NGND, TS. Ph?m Ng?c Anh - nguyên Bí th?, nguyên Hi?u tr??ng, nguyên Ch? t?ch h?i CCB Nhà tr??ng chúc m?ng ??i h?i

Ý chí, nguy?n v?ng, ni?m tin c?a các h?i viên, h?i CCB Nhà tr??ng


Chúc m?ng ??i h?i, H?i CCB Nhà tr??ng l?n th? III, thành công t?t ??p!

 

Tin t?c
Thông báo