Trang ch? / ??m b?o ch?t l??ng

L? công b? Quy?t ??nh & Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c và Khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019

Th?c hi?n Ngh? quy?t c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? các công tác tr?ng tâm tháng 9/2018, ??c bi?t là công tác t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2018 - 2019 và L? công b? quy?t ??nh - Trao gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c cho Nhà tr??ng sau khi ?oàn ?ánh giá ngoài c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam ?ã hoàn thành công tác kh?o sát ?ánh giá ngoài và công nh?n Nhà tr??ng ??t ??y ?? các ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o.

B? m?c ??t kh?o sát chính th?c ?ánh giá ngoài t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

上海快3大小计划 C?n c? k? ho?ch kh?o sát chính th?c c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam. Sau 5 ngày làm vi?c tích c?c v?i tinh th?n trách nhi?m, khách quan t? 22/04/2018 - 26/04/2018, ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ?ã hoàn thành toàn b? n?i dung ??t kh?o sát chính th?c và ??n 13h30’ chi?u ngày 26/04/2018, t?i c? s? L?nh Nam, Hoàng Mai, Hà N?i c?a Nhà tr??ng và qua c?u truy?n hình tr?c ti?p t?i c? s? 353 Tr?n H?ng ??o, TP Nam ??nh ?ã di?n ra L? b? m?c và ký biên b?n hoàn thành ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài gi?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam và Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c ph?c v? ?ánh giá ngoài t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

上海快3大小计划 C?n c? vào k? ho?ch kh?o sát chính th?c c?a Trung tâm Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c - Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam. Sáng ngày 22/4/2018, t?i c? s? L?nh Nam, Hoàng Mai, Hà N?i. Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã long tr?ng t? ch?c L? khai m?c ??t kh?o sát chính th?c và ?ánh giá ngoài n?m 2018.

Tin t?c
Thông báo