Trang ch? / Công tác ??ng / ??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p t? ch?c “H?i ngh? t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019”

??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p t? ch?c “H?i ngh? t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019”

Th? b?y, ngày 26/01/2019 上海快3大小计划 796

       Th?c hi?n ?i?u l? ??ng và ???c s? ??ng ý c?a ??ng ?y kh?i các c? quan T?nh Nam ??nh, sáng ngày 25/01/2019 thông qua c?u truy?n hình t?i 02 c? s? Nam ??nh và Hà N?i, ??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã tri?u t?p toàn th? ??ng viên tham d? “H?i ngh? t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019”. H?i ngh? ???c t? ch?c nh?m ?ánh giá k?t qu? lãnh ??o c?a BCH ??ng ?y ??i v?i các chi b?, chính quy?n và các ?oàn th?, chính tr? - xã h?i trong vi?c th?c hi?n các ch? tr??ng, ???ng l?i, chính sách c?a ??ng và pháp lu?t c?a Nhà n??c.

            T?i d? và ch? ??o h?i ngh?, v? phía ??ng ?y kh?i các c? quan T?nh Nam ??nh có ??ng chí Nguy?n Th? Nga - ?y viên BTV, Tr??ng ban t? ch?c.

            V? phía ??ng b? Nhà tr??ng có:

1. NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng;

2. TS Tr?n Hoàng Long - ?UV, Phó Hi?u tr??ng ph? trách Tr??ng;

3. TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - ?UV, Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng T? ch?c cán b?;

          4. ThS Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Tr??ng ban Tuyên giáo, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh, Tr??ng phòng HCQT.

            Cùng toàn th? các ??ng chí ??ng viên c?a ??ng b? Nhà tr??ng có m?t ??y ??.

Các ??i bi?u và ??ng viên tham d? h?i ngh? t?i ??u c?u truy?n hình Nam ??nh

Các ??i bi?u và ??ng viên tham d? h?i ngh? t?i ??u c?u truy?n hình Hà N?i

           Các ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c do cán b?, gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng trình di?n ?ã ?em l?i b?u không khí vui t??i, ph?n kh?i tr??c khi di?n ra h?i ngh?.

         

         Thay m?t Ban t? ch?c, ThS Tr?n Ng?c Ban - ?UV, Tr??ng phòng Công tác sinh viên ?i?u hành nghi l? chào c?, hát Qu?c ca, Qu?c t? ca ?? m? ??u cho ch??ng trình và tuyên b? lý do, gi?i thi?u ??i bi?u tham d?.

         

      Thay m?t BCH ??ng ?y Nhà tr??ng, NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã phát bi?u khai m?c và chào m?ng các v? ??i bi?u, khách quý cùng toàn th? ??ng viên ?ã v? d? “H?i ngh? t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019” c?a ??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - Kinh thu?t Công nghi?p và chúc cho ch??ng trình thành công t?t ??p.

NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u khai m?c h?i ngh?

            Thay m?t Ban th??ng v?, ThS Tr?n ??c Hi?n ?ã trình bày báo cáo t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019. N?i dung trong báo cáo, ?ã nêu rõ nh?ng thu?n l?i, khó kh?n trong vi?c tri?n khai th?c hi?n nhi?m v? công tác ??ng n?m 2018. Nh?ng b?ng s? quy?t tâm, ?oàn k?t, th?ng nh?t trong lãnh ??o, ch? ??o và t? ch?c th?c hi?n ??ng b? các gi?i pháp. ??ng b? Nhà tr??ng ?ã hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? chính tr? ?ã ?? ra trong n?m 2018. Trên c? s? ?ó, ??ng b? c?ng ?ã ?? ra nh?ng nhi?m v? tr?ng tâm, gi?i pháp th?c hi?n công tác ??ng trong n?m 2019.

ThS Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y, Tr??ng ban Tuyên giáo, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh, Tr??ng phòng HCQT báo cáo t?i h?i ngh?

            ?? làm n?i b?t h?n nh?ng thành tích mà ??ng b? Nhà tr??ng ?ã ??t ???c trong n?m 2018 c?ng nh? ?? xu?t gi?i pháp tri?n khai th?c hi?n có hi?u qu? h?n trong n?m 2019. H?i ngh? c?ng ???c nghe các tham lu?n và ý ki?n ?óng góp, th?o lu?n trên t?t c? l?nh v?c công tác xây d?ng ??ng c?a các ??ng chí Bí th?, phó Bí th? các chi b? v?i tinh th?n th?ng th?n, trách nhi?m cao, trong ?ó có 3 n?i dung tham lu?n: V? công tác giáo d?c chính tr? t? t??ng; Công tác lãnh ??o ch? ??o th?c hi?n nhi?m v? chuyên môn, ?oàn th? và Công tác phát tri?n ??ng trong cán b? và sinh viên do các ??ng viên trong ??ng b? báo cáo t?i h?i ngh?.

ThS Nguy?n V?n B?ng - Phó bí th? chi b?, Phó tr??ng khoa, ph? trách chi b?, Khoa lý lu?n chính tr? trình bày tham lu?n t?i h?i ngh?

ThS Tr?n Ng?c H?i - Bí th? chi b?, Phó tr??ng Khoa C? khí trình bày tham lu?n t?i h?i ngh?

ThS Nguy?n Nh? V?nh - Phó bí th? chi b?, Phó tr??ng Phòng CTSV trình bày tham lu?n t?i h?i ngh?

            Phát bi?u ch? ??o t?i h?i ngh?, ??ng chí Nguy?n Th? Nga - ?y viên BTV, Tr??ng BTC ??ng ?y kh?i các c? quan T?nh Nam ??nh, hoàn toàn nh?t trí v?i các n?i dung trong báo cáo t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019 c?a ??ng b? Nhà tr??ng. Ghi nh?n và ?ánh giá cao s? n? l?c, nh?ng k?t qu? ??t ???c c?a toàn ??ng b? Nhà tr??ng trong  n?m 2018, ??ng th?i ?? ngh? ??ng b? Nhà tr??ng ti?p t?c phát huy nh?ng thành tích ?ã ??t ???c ?? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c giao trong n?m 2019. Ngoài ra, ??ng b? Nhà tr??ng c?n làm t?t h?n n?a công tác giáo d?c chính tr? t? t??ng, nâng cao ch?t l??ng, hi?u qu? các m?t công tác xây d?ng ??ng, chính quy?n và các ?oàn th? ?? ??a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n.

??ng chí Nguy?n Th? Nga - ?y viên BTV, Tr??ng BTC ??ng ?y kh?i các c? quan T?nh Nam ??nh phát bi?u t?i h?i ngh?

            Th?a ?y quy?n c?a ??ng chí Bí th? ??ng ?y, ThS Ph?m Th? Minh Hoa - ?UV, Th??ng tr?c VP?U, Tr??ng phòng Thanh tra & ?BCL ?ã ??c các quy?t ??nh khen th??ng cho 05 chi b? và 48 ??ng chí ??ng viên hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? công tác ??ng n?m 2018.

ThS Ph?m Th? Minh Hoa - ?UV, Th??ng tr?c VP?U, Tr??ng phòng Thanh tra & ?BCL công b? các quy?t ??nh khen th??ng

Thay m?t ??ng b? Nhà tr??ng, t?i c? s? Nam ??nh, NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ngThS Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y và t?i c? s? Hà N?i, TS Tr?n Hoàng Long - ?UV, Phó Hi?u tr??ng ph? trách Tr??ng ?ã trao gi?y khen và ph?n th??ng cho các t?p th?, cá nhân có thành tích xu?t s?c n?m 2018.

 

NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao gi?y khen và ph?n th??ng t?i c? s? Nam ??nh

ThS Tr?n ??c Hi?n - Th??ng v? ??ng ?y trao gi?y khen và ph?n th??ng t?i c? s? Nam ??nh

 

 

TS Tr?n Hoàng Long - ?UV, Phó Hi?u tr??ng ph? trách Tr??ng trao gi?y khen và ph?n th??ng t?i c? s? Hà N?i

            Phát bi?u k?t lu?n t?i H?i ngh?, NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng thay m?t ??ng b? ti?p thu nh?ng ý ki?n ch? ??o c?a c?p ?y c?p trên và tin t??ng r?ng, b??c sang n?m 2019 dù có nhi?u khó kh?n, th? thách ??t ra song v?i tinh th?n ?oàn k?t và s? ??ng thu?n cao c?a toàn th? ??ng viên; ??ng b?, chính quy?n và các ?oàn th? Nhà tr??ng s? n?m b?t m?i th?i c?, v??t qua khó kh?n, thách th?c ?? phát huy thành tích, k?t qu?, kh?c ph?c nh?ng h?n ch?, ti?p t?c th?c hi?n có hi?u qu? các nhi?m v? chính tr? n?m h?c 2018 - 2019, xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p phát tri?n và phát tri?n b?n v?ng.

            Sau h?n 3 gi? làm vi?c, “H?i ngh? t?ng k?t công tác ??ng n?m 2018 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2019” ?ã thành công t?t ??p và hoàn thành t?t c? các n?i dung trong ch??ng trình ngh? s?. Chúc cho ??ng b? Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ngày càng phát tri?n và phát tri?n b?n v?ng. ??ng b? Nhà tr??ng ti?p t?c gi? v?ng danh hi?u: “Trong s?ch, v?ng m?nh toàn di?n, hoàn thành xu?t s?c m?i nhi?m v? ???c giao”.

Thêm m?t s? hình ?nh tr??c và trong h?i ngh?:

 

 

 

 

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo