Trang ch? / H?i Khuy?n h?c / Th? c?m ?n các ??n v? tài tr? cho Qu? khuy?n h?c

Th? c?m ?n các ??n v? tài tr? cho Qu? khuy?n h?c

Th? hai, ngày 20/05/2019 上海快3大小计划 401

Th? c?m ?n các ??n v? tài tr? cho Qu? khuy?n h?c

Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

 

 

TH? C?M ?N

 

Kính g?i:                     Quý c? quan, ??n v?, doanh nghi?p

 

Ngày 18 tháng 5 n?m 2019, Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c thành công "Ngày h?i t? v?n gi?i thi?u vi?c làm" cho sinh viên n?m 2019. Nhà tr??ng r?t vinh d? ???c ?ón ti?p Quý v? ??i bi?u ??i di?n lãnh ??o các c? quan, ??n v?, doanh nghi?p trên ??a bàn thành ph? Hà N?i, t?nh Nam ??nh và m?t s? t?nh thành lân c?n thu?c Mi?n B?c ??n tham d?.

T?i bu?i l?, H?i Khuy?n h?c Nhà tr??ng ?ã nh?n ???c s? ?ng h? kinh phí cho “Qu? Khuy?n h?c” t? các ??n v? tài tr?. S? quan tâm, ??ng hành c?a Quý c? quan, ??n v?, doanh nghi?p ?ã giúp cho H?i Khuy?n h?c và Nhà tr??ng có thêm ngu?n kinh phí ?? th?c hi?n nhi?m v? "khuy?n h?c – khuy?n tài; ch?m lo, khuy?n khích, ??ng viên k?p th?i nh?ng sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n hi?u h?c, sinh viên có thành tích cao trong h?c t?p và rèn luy?n.

Thay m?t H?i Khuy?n h?c Nhà tr??ng, xin tri ân và trân tr?ng g?i l?i cám ?n chân thành nh?t v? s? quan tâm, h? tr? c?a Quý c? quan, ??n v?, doanh nghi?p ?ã góp ph?n vào s? nghi?p giáo d?c, ?ào t?o c?a Nhà tr??ng.

H?i Khuy?n h?c Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p tin t??ng và r?t mong trong th?i gian t?i ti?p t?c nh?n ???c s? quan tâm, giúp ?? c?a Quý c? quan, ??n v?, doanh nghi?p. H?i Khuy?n h?c cam k?t s? d?ng “Qu? Khuy?n h?c” ?úng m?c ?ích, ??t hi?u qu? và th??ng xuyên công khai thông tin trên Website c?a Nhà tr??ng. M?i s? ?ng h? c?a Quý c? quan, ??n v?, doanh nghi?p có th? tr?c ti?p giao t?i v?n phòng H?i Khuy?n h?c (??a ch? s? 456 - Minh Khai – TP. Hà N?i; s? 353 - Tr?n H?ng ??o – TP. Nam ??nh) ho?c chuy?n kho?n vào tài kho?n c?a H?i:

- S? TK: 1420201009321 t?i Ngân hàng Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn, Chi nhánh ?ông Hà N?i.

- S? TK : 123000063677 t?i Ngân hàng TMCP Công th??ng Vi?t Nam, Chi nhánh TP Nam ??nh.

H?i Khuy?n h?c Nhà tr??ng xin ???c kính chúc Quý c? quan, ??n v?, doanh nghi?p ngày càng phát tri?n b?n v?ng và thành công trên m?i l?nh v?c ho?t ??ng c?a mình.

Trân tr?ng kính chào.

 

 

CH? T?CH H?I KHUY?N H?C

 

                 (?ã ký)

 

       NG?T.TS Tr?n ??c Cân

 

 

Danh sách ??n v? ?ã tài tr? Qu? Khuy?n h?c Nhà tr??ng – Ngày 18/5/2019

 

STT

Tên ??n v? tài tr?

S? ti?n tài tr?

1

Công ty C? ph?n ch? bi?n th?c ph?m H?u ngh?

3.000.000

2

Công ty TNHH Youngone Nam ??nh

3.000.000

3

Công ty TNHH Công ngh? Hogi Vi?t Nam

5.000.000

4

Công ty TNHH NEWWING Interconnect - Technology thu?c t?p ?oàn Khoa h?c K? thu?t H?ng H?i

2.000.000

5

Công ty TNHH FUNING Precision Component thu?c t?p ?oàn Khoa h?c K? thu?t H?ng H?i

2.000.000

M?t s? hình ?nh v? trao tài tr? và nh?n gi?y ch?ng nh?n tài tr? c?a H?i Khuy?n H?c Nhà tr??ng 

??i di?n Công ty C? ph?n ch? bi?n th?c ph?m H?u ngh? - Nh?n gi?y ch?ng nh?n tài tr? 3.000.000? (ba tri?u ??ng).

 

??i di?n Công ty TNHH Youngone Nam ??nh - Nh?n gi?y ch?ng nh?n tài tr? 3.000.000? (ba tri?u ??ng).

 

??i di?n Công ty TNHH Công ngh? Hogi Vi?t Nam - Nh?n gi?y ch?ng nh?n tài tr? 5.000.000? (n?m tri?u ??ng).

 

??i di?n Công ty TNHH NEWWING Interconnect – Technology và Công ty TNHH FUNING Precision Component thu?c t?p ?oàn Khoa h?c K? thu?t H?ng H?i - Nh?n gi?y ch?ng nh?n tài tr? 2.000.000? (hai tri?u ??ng/1 công ty).

Tin t?c
Thông báo