Danh sách T?, ??i, Nhóm, CLB sinh viên

Câu l?c b? Tin h?c Uneti 上海快3大小计划

上海快3大小计划 ?? ?áp ?ng nhu c?u trao ??i, chia s? chuyên môn, ??y m?nh h?n n?a phong trào t? h?c, t? nghiên c?u c?a sinh viên chuyên ngành Công ngh? thông tin (CNTT), ???c s? quan tâm c?a lãnh ??o Nhà tr??ng, ?oàn thanh niên và ban Ch? nhi?m khoa CNTT, câu l?c b? Tin h?c (CLB) ?ã ???c thành l?p và chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? 02/04/2013.

Câu l?c b? ?o thu?t Uneti

Nhóm ?o thu?t là m?t trong 9 nhóm tr?c thu?c CLB V?n ngh? tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p, ???c thành l?p t? n?m 2015, ban ??u do m?t nhóm sinh viên trong tr??ng xây d?ng v?i tiêu chí t?o ra n?i ?? m?i ng??i g?p g?, th? giãn, cùng ti?p l?a ?am mê cho nhau và cho nhi?u ng??i hi?u h?n v? b? môn ngh? thu?t này.

Tin t?c
Thông báo