Trang ch? / H?i c?u chi?n binh / D?u ?n không th? nào quên.

D?u ?n không th? nào quên.

Th? ba, ngày 26/12/2017 728

H?i c?u chi?n binh nhà tr??ng thành l?p ??n nay ?ã ???c m??i n?m, có th? nói, th?i gian m??i n?m còn khiêm t?n, nh?ng h?i ?ã có nhi?u c? g?ng, t? vi?c ??ng viên các c?u quân nhân có ?? ?i?u ki?n gia nh?p h?i CCB ??n vi?c th?c hi?n các nhi?m v? theo Ngh? quy?t c?a BCH h?i CCB kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh và các nhi?m v? c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u nhà tr??ng giao cho. Trong công tác c?a h?i, có r?t nhi?u thu?n l?i, ?ó là s? ch? ??o c?a ??ng ?y, ban Giám hi?u nhà tr??ng và s? c?ng tác, giúp ?? c?a t?p th? cán b?, giáo viên, các ??n v? trong toàn tr??ng ??i v?i h?i c?u chi?n binh chúng tôi; Bên c?nh nh?ng thu?n l?i ?ó, c?ng có nhi?u cái khó kh?n, do toàn th? h?i viên ??u là kiêm nhi?m, v? chuyên môn, s?c kh?e có ph?n nào h?n ch?,  nh?ng t?t c? h?i viên ??u n? l?c, nhi?t tình công tác, h?i ?ã có nhi?u các ho?t ??ng sôi n?i, góp ph?n công s?c nh? bé, xây d?ng môi tr??ng giáo d?c, ?oàn k?t trong ??n v?, hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c giao. 

      Trong th?i gian này, h?i CCB chúng tôi ?ang tích c?c cùng các ??n v? trong tr??ng, tham gia các phong trào thi ?ua, l?p nhi?u thành tích chào m?ng các ngày l? trong n?m; K? ni?m 126 n?m ngày sinh nh?t Bác; K? ni?m 60 n?m, ngày thành l?p tr??ng s?p t?i v.v...; M?i d? ??nh ??u ?ã ???c ??a ra xem xét k? l??ng. Th?t lòng mà nói, h?i c?u chi?n binh n?m nào ch?ng ???c Nhà tr??ng ??ng ý, ?ng h? các phong trào ho?t ??ng c?a h?i ?? xu?t; N?m thì chúng tôi tham gia t? ch?c bi?u di?n v?n ngh?; N?m thì chúng tôi t? ch?c bu?i nói chuy?n v? m?t chuyên ?? nào ??y; Khi thì chúng tôi t? ch?c các chuy?n ?i, th?m l?i các anh hùng li?t s? ? ngh?a trang Tr??ng s?n, ? ngh?a trang  ???ng 9.v.v...

         Trong các ho?t ??ng c?a h?i, ??c bi?t ?? l?i trong tôi là chuy?n ?i ??n ?i?m c?c b?c c?a T? qu?c, t?i L?ng Cú, trên m?nh ??t Hà Giang v?a qua. M?t d?u ?n không th? nào quên ; Chuy?n ?i ?y ?úng vào d?p k? ni?m ngày thành l?p h?i CCBVN, ngày 6 tháng 12  n?m 2015. ?ây là c? h?i l?n cho chúng tôi, ?? thêm m?t l?n ôn l?i nh?ng ngày chi?n ??u anh d?ng c?a b? ??i ta, c?a nhân dân ta, ch?ng quân xâm l??c bành tr??ng, chúng tôi r?t hào h?ng, vui m?ng không t?. 

         Là m?t h?i viên, thành viên c?a ban t? ch?c, nh?ng nào ?ã m?t l?n lên L?ng Cú ! Làm sao chúng tôi không kh?i lo ???c? Trên ??y nh? th? nào v?y? Mình ph?i chu?n b? nh?ng gì cho chuy?n ?i,.v.v..? Nh?ng “ cái khó ló cái khôn”, chúng tôi ??a ngay ra ban t? ch?c ?? bàn, r?t sôi n?i ! Nào là cung ???ng ?i sao cho thu?n ti?n nh?t, hi?u qu? nh?t! Nào là quân s? các h?i viên tham gia ???c nhi?u nh?t!.v.v..R?i cu?i cùng m?t k? ho?ch t??ng ??i hoàn ch?nh c?ng ???c ??ng ?y, ban Giám hi?u thông qua; Nh? không khí tr??c tr?n ?ánh v?y, ch? còn ??i “ngày t?t” là chúng tôi lên ???ng. 

         R?i cái ngày ?y ?ã ??n, ?úng b?n gi? sáng chúng tôi ?ã có m?t t?i sân tr??ng, ch?ng ai ??n mu?n, m?i chu?n b? ?ã xong, th? là chúng tôi lên xe hành quân! Ngoài tr?i se l?nh và m?a h?i n?ng h?t, nh?ng c?ng ch?ng h? gì c?, chúng tôi ?ã có k? ho?ch r?i; B?t ??u là l? dâng h??ng H?ng ??o ??i V??ng, ?? t? lòng thành kính, bi?t ?n công lao c?a v? anh hùng Dân t?c và c?ng là c?u mong m?i t?t lành cho chuy?n ?i. M?i vi?c di?n ra theo ?úng k? ho?ch mà chúng tôi ?ã chu?n b?. R?t vui và hào h?ng cho ?oàn chúng tôi là trong chuy?n ?i hôm ?y có c? các g??ng m?t, ??i di?n cho ?oàn thanh niên, cho h?i sinh viên và cho các ??n v? n?a ch?, nh?ng ??c bi?t h?n, trong ?oàn có c? ??ng chí nguyên Ch? t?ch h?i c?u chi?n binh Ph?m Ng?c Anh cùng tham gia hành quân.

 ??ng trên m?nh ??t thiêng L?ng Cú hôm ?y, tôi m?i th?y h?t ???c cái khí phách oai hùng c?a các th? h? ông, cha ?i tr??c, trong các cu?c ch?ng quân xâm l??c ph??ng B?c; Trong tôi lúc này, nh? v?i vã nh?ng ti?ng vó ng?a khua mau;  Và ?âu ?ó c? v?ng v? ?m ?m nh?ng ti?ng tr?ng, ti?ng hò reo th?ng tr?n c?a ?oàn quân n?m x?a; C? v?ng v?ng nh?ng l?i h?ch hào hùng, b?t h? c?a Hoàng ?? Quang Trung “...?ánh cho ?? dài tóc; ?ánh cho ?? ?en r?ng; ?ánh cho nó chích luân b?t ph?n; ?ánh cho nó phi?n giáp b?t hoàn; ?ánh cho s? tri Nam qu?c anh hùng chi h?u ch?...” ; ?úng là “...Rành rành ??nh ph?n ? sách tr?i!...”; Lòng tôi r?t ??i t? hào!

         Chúng tôi tin t??ng r?ng, th?m l?i chi?n tr??ng x?a là m?t l?n kh?c sâu thêm vào tâm trí th? h? tr? chúng tôi v? truy?n th?ng yêu n??c, ch?ng gi?c ngo?i xâm c?a Dân t?c ta và ni?m  t? hào v? ??t n??c, v? con ng??i Vi?t Nam chúng ta.

上海快3大小计划         Sau chuy?n th?m L?ng Cú-Hà Giang, cho ??n t?n hôm nay, nh?ng hình ?nh c?a chuy?n ?i v?n mãi và càng sâu s?c h?n trong tôi. M?t vùng ??t thiêng, m?t vùng cao h?o lánh v?i nh?ng con ng??i thân th??ng, gi?n d? bi?t ch?ng nào; V?i nh?ng con ???ng ngo?n nghèo khó t?, nh?ng ?èo cao, su?i sâu khó t??ng, c? dài theo l?ch s?, l?i ch?a ??ng bi?t bao các chi?n công hi?n hách, oanh li?t ??n th?!  Tôi ch? có th? hi?u ???c, ?ó là các anh hùng c?a Dân t?c ta, ???c truy?n th?ng yêu n??c n?ng nàn, qu?t c??ng c?a nhân dân Vi?t Nam hun ??p lên. 

上海快3大小计划         Nh?ng hình ?nh, nh?ng nh?n bi?t trong m?i chuy?n ?i c? ??m mãi trong tôi; ?ó là d?u ?n không th? nào quên!  

H?i CCB tr??ng ?HKT.KT.CN

 

Tin t?c
Thông báo