Trang ch? / Ki?m ??nh / ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o ??n kh?o sát s? b? t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o ??n kh?o sát s? b? t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Th? b?y, ngày 05/10/2019 上海快3大小计划 261

Th?c hi?n Ngh? quy?t c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng v? vi?c nâng cao ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o theo các tiêu chu?n ki?m ??nh trong khu v?c và qu?c t?. Ngày 04/10/2019, ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o do Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam ch? trì ?ã ??n kh?o sát s? b? t?i t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?? chu?n b? cho công tác ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ??i h?c c?a 3 ngành K? toán, Qu?n tr? kinh doanh và Công ngh? k? thu?t C? khí c?a Nhà tr??ng trong th?i gian t?i.

Tham d? ??t kh?o sát s? b? v? phía ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài có:

1. PGS.TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam - C? v?n ?oàn ?ánh giá ngoài;

2. PGS.TS Bùi Duy Cam - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên thu?c ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài;

3. Th.S ?inh Tu?n D?ng - Tr??ng phòng ?GCLGD Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p h?i CT?HCDVN - Th? ký ?oàn ?ánh giá ngoài;

4. TS Nguy?n Th? Thu Hà - Ki?m ??nh viên Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam;

5. Ông Nguy?n Anh Tu?n - Chánh v?n phòng Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam và các ??ng chí cùng ?i theo ?oàn.

V? phía Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p có:

1. TS Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

2. NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ?U, Phó Hi?u tr??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng;

3. TS Nguy?n Ng?c Kh??ng - Phó Hi?u tr??ng kiêm Tr??ng phòng TCCB, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng.

Cùng các th?y, cô trong BCH ??ng ?y, các ??ng chí tr??ng, phó các ??n v?, t? ch?c ?oàn th? và h?n 50 CBGV ???c ?i?u ??ng tham d? ?ón ti?p ?oàn chuyên gia ??n kh?o sát s? b? ph?c v? ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c 03 ngành K? toán, Qu?n tr? kinh doanh và Công ngh? k? thu?t C? khí c?ng có m?t ?ông ??.

Theo k? ho?ch, trong bu?i sáng ngày 04/10/2019 ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài s? kh?o sát s? b? các h?ng m?c c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? ph?c v? làm vi?c và h?c t?p c?a CBGV và sinh viên Nhà tr??ng t?i c? s? Nam ??nh.

?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài và lãnh ??o Nhà tr??ng kh?o sát s? b? c? s? v?t ch?t t?i c? s? Nam ??nh

Trong bu?i chi?u cùng ngày t?i c? s? 456 Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, TP Hà N?i. ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ?ã ti?n hành ki?m tra s? b? các minh ch?ng chu?n b? cho ??t kh?o sát chính th?c. Sau các n?i dung ki?m tra s? b?, Ban lãnh ??o Nhà tr??ng và ?oàn ?ánh giá ngoài ?ã cùng nhau trao ??i, th?ng nh?t v? các yêu c?u minh ch?ng c?n b? sung, s? l??ng, thành ph?n các ??i t??ng c?n ph?ng v?n,…chu?n b? cho ??t kh?o sát chính th?c ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c 03 ngành K? toán, Qu?n tr? kinh doanh và Công ngh? k? thu?t C? khí trong th?i gian t?i.

Chuyên gia ?ánh giá ngoài kh?o sát s? b? các tài li?u, minh ch?ng t?i c? s? Hà N?i

Sau ch??ng trình kh?o sát s? b?, lãnh ??o Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam và Tr??ng ?oàn ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o ?ã c?m ?n Ban Giám hi?u Nhà tr??ng cùng t?p th? cán b?, gi?ng viên ?ã chu?n b? chu ?áo các tài li?u ph?c v? công tác kh?o sát s? b? c?a ?oàn thành công t?t ??p theo ?úng k? ho?ch ?ã ?? ra. TS Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng và Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam cùng v?i Tr??ng ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ?ã ký Biên b?n hoàn thành ch??ng trình kh?o sát s? b? và ch?p ?nh l?u ni?m v?i cán b? lãnh ??o Nhà tr??ng.

TS Tr?n Hoàng Long - Hi?u tr??ng, Ch? t?ch H?i ??ng t? ?ánh giá Nhà tr??ng và Giám ??c Trung tâm K?CLGD thu?c Hi?p H?i các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam cùng v?i Tr??ng ?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ký biên b?n hoàn thành ch??ng trình kh?o sát s? b?

?oàn chuyên gia ?ánh giá ngoài ch??ng trình ?ào t?o ch?p ?nh l?u ni?m v?i lãnh ??o Nhà tr??ng t?i c? s? Nam ??nh

Chúc ch??ng trình khai m?c và ?ánh giá chính th?c ch??ng trình ?ào t?o 03 ngành QTKD, K? toán và Công ngh? k? thu?t C? khí c?a Nhà tr??ng s? ???c di?n ra t? ngày 14/10/2019 ??n ngày 20/10/2019 thành công t?t ??p!

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo