Trang ch? / ?oàn TN - H?i SV / ??i sinh viên tình nguy?n t? ch?c ch??ng trình “Xanh mi?n ký ?c”

??i sinh viên tình nguy?n t? ch?c ch??ng trình “Xanh mi?n ký ?c”

Th? b?y, ngày 08/06/2019 上海快3大小计划 452

vào t?i ngày 08/06/2019, ??i SVTN Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p khu v?c Hà N?i ?ã t? ch?c ch??ng trình chia tay các anh ch? ??i viên khóa 9 v?i tên g?i “Xanh mi?n ký ?c”.

M? ??u ch??ng trình là các ti?t m?c v?n ngh? thu hút làm nóng sân kh?u. Ti?t m?c nh?y “I'm so hot” sôi ??ng c?a nhóm nh?y hi?n ??i cùng các ti?t m?c múa, hát c?a ??i viên th? thách ??i SVTN.

Sau khi ?n ??nh h?i tr??ng, ph?n L? c?a ch??ng trình ?ã b?t ??u. Ch??ng trình vinh d? khi có s? góp m?t c?a các ??i bi?u khách m?i:

1. Th?y V? H?ng Thanh – Bí th? ?oàn tr??ng.

2. Th?y Nguy?n Ng?c Sang - Phó Bí th? ?oàn tr??ng, nguyên ph? trách ??i.

3. Th?y Giáp V?n D??ng – ?y viên BCH ?oàn tr??ng, ph? trách ??i sinh viên tình nguy?n c? s? Hà N?i.

4. Th?y ?oàn Hùng Tráng - ?y viên BCH ?oàn tr??ng.

5. Th?y Nguy?n V?n K? - ?y viên BCH ?oàn tr??ng.

Ngoài ra còn có các Th?y, Cô trong BCH ?oàn TN, H?i Sinh viên, các Câu l?c b?, t? ??i trong toàn tr??ng, các anh ch? c?u ??i viên và toàn th? các b?n ??i viên chính th?c c?ng nh? ??i viên th? thách c?a ??i Sinh viên tình nguy?n.

Phát bi?u trong bu?i l?, Th?y V? H?ng Thanh – Bí th? ?oàn tr??ng, ?ã ??ng viên, khích l? và c?n d?n các b?n ??i viên trong toàn ??i v? tinh th?n tình nguy?n vì c?ng ??ng, m?t ngh?a c? cao ??p.

?? ghi nh?n nh?ng n? l?c, nh?ng c?ng hi?n c?a các ??i viên trong su?t 04 n?m ho?t ??ng d??i mái tr??ng Uneti, BCH ?oàn tr??ng ?ã trao t?ng gi?y khen cho các ??i viên khóa 9.

Các em ??i viên khóa d??i t?ng quà l?u ni?m cho anh ch? khóa 9 nh? m?t l?i tri ân ??n anh ch?. Bên c?nh ?ó, anh ch? ??i viên khóa 9 c?ng có món quà và l?i nh?n nh?, ??ng viên tinh th?n ho?t ??ng t?i các em khóa d??i.

K?t thúc ph?n L?, các th?y cô và các anh ch? cùng khách m?i lên ch?p ?nh l?u ni?m cùng các anh ch? ??i viên khóa 9.

Sau ?ó là ph?n H?i. Các ti?t m?c v?n ngh? ???c chu?n b? h?t s?c tâm huy?t và công phu. ??u ph?n h?i là ti?t m?c múa “H?n sen Vi?t” c?a nhóm múa ??i SVTN.

Ti?p theo là ph?n trò ch?i “Nhanh nh? ch?p – phiên b?n UV” và ti?t m?c nh?y “Bingo” c?a ??i viên khóa 10 – nh?ng ??a em g?n g?i nh?t dành t?ng anh ch? khóa 9. Ti?t m?c nh?y “Bon bon chocolat” c?a nhóm nh?y hi?n ??i nh? làm sân kh?u thêm bùng n?. Ti?p n?i ph?n H?i là ti?t m?c k?ch ??c s?c c?a các b?n khóa 10, ?i t? s? vui v?, hài h??c ??n sâu l?ng, c?m ??ng.

Và không th? thi?u ti?t m?c nh?y dân v? truy?n th?ng “Boom Boom Boom”. Ti?ng nh?c v?a vang lên, r?t nhi?u anh ch? và các b?n ?ã không kìm ???c mà ?ã lên cùng nhau nh?y nh?ng ?i?u nh?y quen thu?c ?y.

Nh?ng ti?t m?c c?a các ??i viên ?ã làm cho ch??ng trình thêm sôi ??ng, h?p d?n làm nóng c? h?i tr??ng. Cu?i cùng là m?t bài hát vô cùng ??c bi?t “C?n m?a tình nguy?n” do Th?y Giáp V?n D??ng và b?n Thu Ph??ng th? hi?n. Bài hát vang lên trên n?n video do chính Th?y làm t?ng các ??i viên khóa 9. ?ó là nh?ng hình ?nh quen thu?c, ??y c?m xúc mà các anh ch? ?ã cùng nhau tr?i qua trong su?t quãng th?i gian dài, cùng v?i ?ó là nh?ng l?i chia s? sâu l?ng c?a Th?y Nguy?n Ng?c Sang và th?y Giáp V?n D??ng.

?áp l?i tình c?m c?a các Th?y cô và các em khóa d??i là bài hát “Nh? ngày hôm qua” do t?p th? các anh ch? Khóa 9 th? hi?n. M?t bài hát th?t bu?n nh?ng th?t ý ngh?a, l?i bài hát nh? nói thay l?i mà t?t c? nh?ng ng??i con c?a mái nhà UV mu?n nói, r?ng “mãi nh? ngày hôm qua”.

Nh?ng l?i chia s?, tâm s? chân thành mà các b?n khóa 9 g?i ??n các Th?y, các anh ch? và nh?ng l?i nh?n g?i ??n các em khóa d??i, mong các em hãy ti?p n?i truy?n th?ng c?a ??i và b??c ti?p b??c chân c?a anh ch?, ??a ??i phát tri?n h?n. Nh?ng cái n?m tay, cái ôm, cái khoác vai cùng v?i nh?ng l?i nh?n nh? t?o nên m?t bu?i chia tay ??ng l?i nhi?u c?m xúc trong trái tim m?i ng??i. ??i phát tri?n v?ng m?nh nh? ngày hôm nay các anh ch? Khóa 9 ?ã ?óng góp m?t ph?n r?t to l?n, là nh?ng ng??i truy?n l?a, tinh th?n nhi?t huy?t, ?oàn k?t và tình yêu v?i ??i cho các em. Tuy chúng ta ph?i nói t?m bi?t nhau, nh?ng “ T?m bi?t không ph?i là chia xa mà là l?i h?n g?p l?i khi m?i th? tr? nên t?t h?n”. Chúc anh ch? ra tr??ng s? có công vi?c ?n ??nh, thành công. Mái nhà UV luôn chào ?ón anh ch? tr? v?.

K?t thúc ch??ng trình, t?t c? m?i ng??i cùng g?t ?i nh?ng gi?t n??c m?t, l?y l?i tinh th?n ch?p cùng nhau nh?ng t?m ?nh k? ni?m. Và câu kh?u hi?u quen thu?c c?a ??i l?i vang lên “WE ARE ONE”.

?oàn Thanh niên Nhà tr??ng

Tin t?c
Thông báo