Trang ch? / ?oàn TN - H?i SV / ??i Thanh niên v?n ??ng hi?n máu Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m 1 n?m tr?c thu?c ?oàn tr??ng

??i Thanh niên v?n ??ng hi?n máu Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m 1 n?m tr?c thu?c ?oàn tr??ng

Th? b?y, ngày 08/06/2019 319

???c s? ??ng ý c?a Ban ch?p hành ?oàn tr??ng, t?i ngày 07/06/2019. ??i Thanh niên v?n ??ng hi?n máu tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã long tr?ng t? ch?c ch??ng trình k? ni?m 1 n?m tr?c thu?c ?oàn tr??ng.

Ch??ng trình vinh d? khi có s? góp m?t c?a các ??i bi?u và các v? khách m?i:

1. Th?y V? H?ng Thanh - Bí th? ?oàn tr??ng;

2. Cô V? Thu Uyên - Phó bí th? ?oàn tr??ng;

3. Th?y Giáp V?n D??ng - ?y viên BCH ?oàn tr??ng, ph? trách ??i Thanh niên v?n ??ng hi?n máu;

4. Nguy?n ??c D??ng - U? viên BCH h?i sinh viên.

Ngoài ra còn có các th?y, cô trong BCH ?oàn Thanh niên, H?i Sinh viên; các Câu l?c b?, t? ??i trong chi h?i 15/10; các CLB, t? ??i trong toàn tr??ng, các anh ch? c?u ??i viên và toàn th? các b?n ??i viên c?a ??i Thanh niên v?n ??ng hi?n máu.

Phát bi?u khai m?c bu?i l?, ??ng chí Giáp Nguy?n Ti?n D?ng, ??i tr??ng ??i Thanh niên v?n ??ng ??ng hi?n máu Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã báo cáo nh?ng thu?n l?i, khó kh?n, thành tích mà ??i ?ã làm ???c trong m?t n?m v?a qua.

Trong m?t n?m hình thành và phát tri?n, ??i máu UB ?ã ?óng góp hàng nghìn ??n v? máu quý giá cho ngân hàng máu, ngoài l?nh v?c tuyên truy?n, v?n ??ng, t? ch?c hi?n máu, ??i còn tham gia các ho?t ??ng, phong trào ?oàn viên Thanh niên trong nhà tr??ng.

Trong ch??ng trình, Th?y V? H?ng Thanh – Bí th? ?oàn thanh niên, c?ng lên chia s?, ??ng viên, có bó hoa chúc m?ng ch??ng trình và nh?ng l?i ??nh h??ng ho?t ??ng cho ??i nh?ng n?m ti?p theo.

Bên c?nh ?ó, nh?m ghi nh?n nh?ng n? l?c, nh?ng c?ng hi?n c?a các cá nhân có thành tích xu?t s?c trong m?t n?m qua, BCH ?oàn tr??ng ?ã trao t?ng gi?y khen ??i v?i 20 cá nhân tiêu bi?u c?a ??i.

Cu?i ch??ng trình là ph?n c?t bánh sinh nh?t và b?t Champagnes chúc m?ng UB tròn m?t tu?i.

Thêm m?t s? hình ?nh trong ch??ng trình:

?oàn Thanh niên Nhà tr??ng

Tin t?c
Thông báo