Trang ch? / Danh sách T?, ??i, Nhóm, CLB sinh viên / ??i thanh niên v?n ??ng hi?n máu Uneti

??i thanh niên v?n ??ng hi?n máu Uneti

Ch? nh?t, ngày 14/07/2019 上海快3大小计划 233

1. Tên ??i: ??i thanh niên v?n ??ng hi?n máu tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

2. Quá trình hình thành và phát tri?n

??i thanh niên v?n ??ng hi?n máu tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p (UNETI Blood – UB ) ti?n thân là CLB máu KC – vi?t t?t c?a CLB thanh niên v?n ??ng hi?n máu UNETI và HUBT ???c thành l?p ngày 09/ 06/ 2018. Cùng v?i các t? ??i và CLB tình nguy?n tr?c thu?c ?oàn tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p, ??i luôn c? g?ng phát huy ?i ??u trong công tác tuyên truy?n, v?n ??ng và t? ch?c ?i?m hi?n máu toàn tr??ng, giúp các b?n sinh viên có cái nhìn khách quan nh?t v? hi?n máu nhân ??o. Bên c?nh ?ó, ??i còn tham gia h? tr? các s? ki?n, ch??ng trình c?a H?i Sinh viên, ?oàn Thanh niên nhà tr??ng. Ngoài ra, ??i tr?c thu?c Chi h?i 15.10, là m?t trong 12 Chi h?i có l?ch s? hình thành lâu ??i và k? lu?t cao nh?t H?i. Sát cánh cùng ??i không ch? là nh?ng ng??i anh em trong tr??ng mà bên ngoài còn có các ??i Máu Bách Khoa, Xây D?ng, Kinh T?, M?, D??c, Ph??ng ?ông, HV Qu?n Lí Giáo D?c c?ng nh? các ??i,CLB máu trong khu v?c bên ph?i ???ng Gi?i Phóng ( qu?n Hai Bà Tr?ng, qu?n Hoàng Mai, qu?n Hoàn Ki?m ) .

So v?i các ??i tuyên truy?n khác trong khu v?c c?ng nh? toàn H?i, ??i thanh niên v?n ??ng hi?n máu tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p còn non tr?. Tuy nhiên v?i ti?n ?? là CLB máu KC c?ng nh? ngu?n nhân l?c ?ông ??o các b?n HV, TNV, CTV, ??i ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình và phát tri?n m?nh m?.

V?i ??c thù là s? k?t h?p hài hòa gi?a hai kh?i ngành Kinh t? và K? thu?t, tinh th?n ho?t ??ng c?a ??i luôn phong phú và mang nhi?u màu s?c. Máu và L?a c?a nhà Máu v?n luôn s?c sôi ??y khí th? ?n ch?a bên trong v? ??p n? tính và kiên c??ng c?a các cô gái UB, còn nh?ng chàng trai, tuy không ?ông ??o nh?ng luôn bi?t th? hi?n ???c s? ch? ??ng và là ch? d?a v?ng ch?c cho c? ??i. Nh?ng th? h? ?i qua, nh?ng cá nhân xu?t s?c c?a ??i ?ã v??n ??n nh?ng t?m cao m?i, thành công m?i trên con ???ng ho?t ??ng và cu?c s?ng.

1. Nh?ng thành tích ??t ???c

Trong n?m h?c 2017 – 2018, ??i ph?i h?p v?i ??i SVTN t? ch?c thành công hai ch??ng trình hi?n máu “ Gi?t h?ng UNETI” thu v? 1443 ??n v? máu.

Trong n?m h?c 2018 – 2019, ??i ph?i h?p v?i ??i SVTN t? ch?c thành công ba ch??ng trình hi?n máu “ Gi?t h?ng UNETI” thu v? 1779 ??n v? máu

H? tr? ngày h?i hi?n máu “Gi?t h?ng Uneti 2019”

Tháng 11 h?ng n?m, ??i là ??n v? t? ch?c chính ch??ng trình hi?n máu “ Viet Nam Youth Festival” thu v? 1000 ??n v? máu

 T? ch?c ch??ng trình hi?n máu “ Viet Nam Youth Festival”

Tháng 4/2019, ???c s? tin t??ng c?a ?oàn Thanh niên nhà tr??ng, ??i xung phong nh?n nhi?m v? và tiên phong trong vi?c t? ch?c ?i?m hi?n máu t?i c? s? Minh Khai thu v? g?n 300 ??n v? máu.

 

Tham gia t? ch?c và h? tr? ngày h?i hi?n máu “GHU2019 Minh Khai”

 

4. ??n v? ph? trách, qu?n lí ??i: ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ?a? h?c Kinh t? - K? Thu?t Công nghi?p

 

5.  Cán b? gi?ng viên tr?c ti?p qu?n lý, ph? trách ??i:

STT

H? và Tên CB, GV

??n v?/Khoa

?i?n Tho?i

1

Giáp V?n D??ng

Khoa ?i?n

0988066622

 

 

          6. Ban ch? nhi?m CLB

 

STT

H? và tên sinh viên

    L?p

?i?n Tho?i

1

Giáp Nguy?n Ti?n D?ng

DHTD11A1

0373557175

2

Nguy?n Thành Nam

DHCK11A2

01299846121

3

Bùi Thành Trung

DHTIA3

0989261858

4

L??ng Thùy Linh

DHMA11A1

0988089674

5

C?n Th? Mai Hoa

DHTP11A1

0936125418

 

7. Quy mô và n?ng l?c ho?t ??ng:

??i hi?n t?i ho?t ??ng ch? y?u t?i c? s? Hà N?i d??i s? qu?n lý c?a ?oàn tr??ng và trong ??a bàn khu v?c Qu?n Hoàng Mai, Qu?n Hai Bà Tr?ng, Qu?n Hoàn Ki?m.

8. S? l??ng thành viên ??i: Kho?ng 200 thành viên

9. Liên h?:

 - Page: 

 - Email: doimauub@gmail.com

 - S?T: 0373557175

10.  ??nh h??ng ho?t ??ng trong th?i gian t?i

Trong nh?ng n?m ti?p theo, ??i máu UB s? không ng?ng ??i m?i và phát tri?n c? v? ch?t l??ng và s? l??ng. M?c tiêu tr? thành ??n v? t? ch?c chính các ch??ng trình hi?n máu c?a tr??ng ?H Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p. Bên c?nh ?ó, ??i c?ng s? không ng?ng tham gia các công tác t? ch?c, h? tr? nh?ng s? ki?n c?a Tr??ng. V?i m?c tiêu “ khi c?n UB có, khi khó có UB” ??i máu UB hi v?ng ngày càng phát tri?n, l?n m?nh ?óng góp m?t ph?n công s?c vào s? phát tri?n chung c?a nhà Tr??ng.

Thêm m?t s? hình ?nh ho?t ??ng c?a ??i thanh niên v?n ??ng hi?n máu Uneti

 

H? tr? ch??ng trình “ Chào tân sinh viên 2019”

H? tr? ch??ng trình “ Rung chuông vàng 2019”

H? tr? “ Ngày h?i t? v?n vi?c làm n?m 2019

??i máu UNETI

 

Tin t?c
Thông báo