Trang ch? / Công ?oàn / Gi?i c?u lông truy?n th?ng Uneti l?n th? 11 chào m?ng Ngày nhà giáo Vi?t Nam 20/11

Gi?i c?u lông truy?n th?ng Uneti l?n th? 11 chào m?ng Ngày nhà giáo Vi?t Nam 20/11

Th? hai, ngày 11/11/2019 上海快3大小计划 238

Nh?m t?ng c??ng các ho?t ??ng th? thao và ??ng viên, thu hút CBGV, sinh viên tham gia t?p luy?n nâng cao s?c kh?e, thi?t th?c l?p thành tích chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. ???c s? ??ng ý c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng. Sáng ngày 10/11/2019, t?i Nhà thi ??u Tr??ng n?ng khi?u TDTT Hoàng Mai, Hà N?i. BCH Công ?oàn tr??ng c? s? Hà N?i ?ã t? ch?c gi?i c?u lông truy?n th?ng Uneti l?n th? 11.

?/c Nguy?n Ng?c To?n – Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i phát bi?u khai m?c 

??n d? l? khai m?c c?u lông truy?n th?ng Uneti l?n th? 11 có: ??ng chí Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng c? s? Hà N?i cùng các ??ng chí trong BCH Công ?oàn tr??ng; Các ??ng chí lãnh ??o các ??n v? và h?n 100 CBGV, sinh viên cùng c? ??ng viên c?a các ??i v? tham d?

BTC ch?p ?nh l?u ni?m v?i các V?V tham d? gi?i

Gi?i c?u lông truy?n th?ng Uneti là m?t ho?t ??ng phong trào di?n ra th??ng niên dành cho CBGV và sinh viên Nhà tr??ng, gi?i ??u ?ã góp ph?n t?o nên sân ch?i b? ích nh?m ??y m?nh phong trào t?p luy?n th? thao, nâng cao s?c kh?e trong cán b? gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng. Gi?i ??u ?ã giúp t?ng c??ng m?i quan h? ?oàn k?t giao l?u gi?a các công ?oàn viên, g?n k?t tình c?m th?y trò sau nh?ng gi? làm vi?c và h?c t?p c?ng th?ng. N?m nay gi?i ?ã thu hút ???c h?n 100 V?V ??ng ký tham gia tranh tài ? 2 n?i dung thi ??u dành cho CBGV và sinh viên, ???c chia làm 3 th? lo?i: ?ôi nam, ?ôi n?, ?ôi nam n?. Các v?n ??ng viên ?ã c?ng hi?n cho khán gi? và các c? ??ng viên nh?ng tr?n c?u hay và nh?ng pha c?u ??p.

Gi?i c?u lông truy?n th?ng Uneti l?n th? 11 di?n ra sôi n?i, vui t??i và tràn ??y h?ng kh?i, v?i k?t qu? và thành tích thi ??u ?n t??ng, BTC ?ã trao gi?i cho các c?p ?ôi xu?t s?c. T?i th? lo?i thi ??u dành cho cán b? gi?ng viên có k?t qu?: ??i nam khoa QTKD; ??i n? khoa K? toán và ??i nam n? khoa Kinh t? c? s? ??t gi?i Nh?t.

BTC trao gi?i cho các ??i có thành tích thi ??u xu?t t?i n?i dung tranh tài c?a CBGV

T?i th? lo?i thi ??u dành cho sinh viên có k?t qu?: ??i ??n t? khoa C? khí dành gi?i Nh?t ?ôi nam và ??i ??n t? khoa K? toán dành gi?i Nh?t ?ôi n?.

BTC trao gi?i cho các ??i có thành tích thi ??u xu?t t?i n?i dung tranh tài c?a các em sinh viên

BTC và các V?V ch?p ?nh l?u ni?m khi k?t thúc gi?i

Phòng Tuy?n sinh và Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo