Trang ch? / Tin t?c / Gi?ng viên và sinh viên khoa K? toán tham d? H?i th?o “H? tr? kh?i nghi?p sáng t?o và chính sách thúc ??y h? sinh thái kh?i nghi?p Th? ?ô”

Gi?ng viên và sinh viên khoa K? toán tham d? H?i th?o “H? tr? kh?i nghi?p sáng t?o và chính sách thúc ??y h? sinh thái kh?i nghi?p Th? ?ô”

Th? ba, ngày 29/10/2019 93

Trong nh?ng n?m qua, các ho?t ??ng kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o ? Vi?t Nam nói chung, Th? ?ô Hà N?i nói riêng phát tri?n r?t m?nh m?. Kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o ?óng vai trò r?t quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n c?a n?n kinh t?, t?ng s? doanh nghi?p, t?o vi?c làm, nâng cao n?ng su?t lao ??ng, ?óng góp vào quá trình thúc ??y t?ng tr??ng kinh t? theo h??ng b?n v?ng.

Theo báo cáo c?a Topica Founder Insstitutes, t? n?m 2015-2018, các th??ng v? ??u t? vào starup Vi?t không ng?ng t?ng lên c? v? s? l??ng các th??ng v? ??u t? và s? ti?n ??u t? vào m?i th??ng v?.

T? n?m 2016, h??ng ?ng tích c?c tinh th?n qu?c gia kh?i nghi?p, TP. Hà N?i c?ng là m?t trong nh?ng ??a ph??ng tích c?c trong công cu?c xây d?ng h? sinh thái kh?i nghi?p ??c bi?t là KH?I NGHI?P SÁNG T?O. Chính quy?n thành ph? ?ã có nhi?u ho?t ??ng h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o và phát tri?n liên k?t h? sinh thái kh?i nghi?p Hà N?i v?i h? sinh thái kh?i nghi?p c? n??c nói chung.

V?i mong mu?n luôn ??ng hành và h? tr? cho sinh viên trong vi?c h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c c?ng nh? tr? thành c?u n?i giúp các em ti?p c?n g?n h?n v?i doanh nghi?p; ??c bi?t là giúp các em ??i m?i t? duy trong v?n ?? “Kh?i nghi?p”; ngày 29/10/2019 Gi?ng viên, sinh viên Khoa K? toán ?ã có vinh d? ???c tham gia H?i th?o v?i ch? ??: “H? tr? kh?i nghi?p sáng t?o và chính sách thúc ??y h? sinh thái kh?i nghi?p Th? ?ô”. ?ó là c? h?i quý báu ?? các em ???c l?ng nghe v? th?c tr?ng v? nh?ng chính sách h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o xã h?i cho thanh niên t?i Vi?t Nam, ??ng th?i g?p g?, giao l?u cùng v?i nhi?u chuyên gia và các nhà qu?n lý.

Toàn c?nh H?i th?o

H?i th?o ?ã tuyên truy?n r?ng rãi v? ho?t ??ng kh?i nghi?p sáng t?o và các chính sách h? tr? ??n c?ng ??ng kh?i nghi?p sáng t?o, ??i ng? sinh viên, thanh niên, trí th?c, các nhà ??u t?, các t? ch?c h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o, các v??n ??m, doanh nghi?p... trên ??a bàn thành ph? Hà N?i. ??c bi?t, bu?i H?i th?o ?ã giúp sinh viên th?i bùng ng?n l?a nhi?t huy?t c?a tu?i tr? ?? tham gia vào công cu?c kh?i nghi?p sáng t?o.

Trong bu?i H?i th?o, các em ?ã ???c nghe các ??i di?n ??n t? B? Khoa h?c và Công ngh?, B? K? ho?ch và ??u t?, S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i trao ??i, chia s? v? th?c tr?ng, hi?n tr?ng h? sinh thái kh?i nghi?p c?a Vi?t Nam và TP. Hà N?i; gi?i thi?u n?i dung Quy?t ??nh s? 4889/Q?-UBND ngày 9-9-2019 c?a UBND TP. Hà N?i v? vi?c phê duy?t ?? án H? tr? kh?i nghi?p sáng t?o trên ??a bàn TP. Hà N?i và các chính sách h? tr? kh?i nghi?p c?a thành ph? giai ?o?n 2019-2025. K?t n?i các ngu?n l?c trong n??c, qu?c t?, thúc ??y ho?t ??ng kh?i nghi?p và ??i m?i sáng t?o trên ??a bàn Th? ?ô nh?m t?ng c??ng k?t n?i trong h? sinh thái. ??c bi?t các em ???c tham gia vào bu?i t?a ?àm cùng các chuyên gia, là c? h?i ?? các em ???c th? hi?n tâm t?, nguy?n v?ng c?a mình trong công cu?c kh?i nghi?p sáng t?o hi?n nay.

Ông Ph?m H?ng Qu?t - C?c tr??ng C?c Phát tri?n th? tr??ng doanh nghi?p Khoa h?c và Công nghê - B? Khoc h?c và Công ngh?

Ông Nguy?n Hoa C??ng - Phó C?c tr??ng C?c phát tri?n doanh nghi?p - B? K? ho?ch và ??u t?

Ông Lê V?n Quân - Giám ??c Trung tâm H? tr? DNNVV - S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i

Ông Nguy?n Trung D?ng - T?ng giám ??c BK Holdings - ?H Bách Khoa Hà N?i

H?i th?o thu hút nhi?u chuyên gia, nhà qu?n lý, c?ng ??ng kh?i nghi?p

Gi?ng viên và sinh viên Khoa K? toán - ?H Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p tham d? ch??ng trình

Thông qua bu?i h?i th?o, các em ?ã hi?u h?n v? nh?ng thu?n l?i và khó kh?n trong chính sách h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o và chính sách thúc ??y h? sinh thái kh?i nghi?p t?i Hà N?i nói riêng và trên c? n??c nói chung; t? ?ó có nh?ng k? ho?ch trong vi?c kh?i nghi?p cho b?n thân ngay t? khi còn ng?i trên gi?ng ???ng ??i h?c.

Bài vi?t: Th.S Tr??ng Th? Nhung - Gi?ng viên khoa K? toán

Tin t?c
Thông báo