Trang ch? / Gi?i thi?u / H?i C?u chi?n binh

H?i C?u chi?n binh

Th? t?, ngày 03/01/2018 上海快3大小计划 1196

1. Quá trình hình thành và phát tri?n: Thành l?p ngày 1 tháng 10 n?m 2005

2. Nh?ng thành tích ?ã ??t ???c: Th??ng xuyên là ??n v? tiên ti?n, n?m 2010, 2015 là ??n v? xu?t s?c

3. C? c?u t? ch?c:

- Lãnh ??o h?i: CT Ph?m Ng?c Khánh

Email: pnkhanh@cnjzvalve.com

?i?n tho?i: 0912850230

- Cán b?, gi?ng viên t?i ??n v?: 21 ?/c

 

 Th.S Ph?m Ng?c Khánh - Ch? t?ch H?i C?u chi?n binh

Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

Email: pnkhanh@cnjzvalve.com

DANH SÁCH BCH H?I C?U CHI?N BINH

Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p

TT

H? tên

Ch?c v?

Ghi chú

1

Ph?m Ng?c Khánh

Ch? t?ch h?i CCB

 

2

Ph?m V?n H?c

?y viên

 

3

?ào Thanh S?n

?y viên

 

4

Tr?n Xuân Hà

?y viên

 

 

4. Ch?c n?ng, nhi?m v?:

- Ch?c n?ng: Tuyên truy?n hình ?nh anh b? ??i C? H? trong th? h? trr, qua ?ó nêu cao truy?n th?ng yêu n??c n?ng nàn cua Dân t?c Vi?t Nam. ??u tranh b?o v? ??ng, b?o v? chính quy?n, ch?ng di?n bi?n hòa bình. Xây d?ng tinh th?n ?oàn k?t dân t?c, xây d?ng thành công CNXH ? Vi?t Nam. Quan tâm ??n ??i s?ng v?t ch?t và tinh th?n c?a h?i viên, t??ng tr? giúp ?? l?n nhau lúc th??ng c?ng nh? lúc khó kh?n trong công vi?c.

- Nhi?m v? và quy?n h?n: Theo ?i?u l? CCBVN

5. Quy mô và n?ng l?c ho?t ??ng: Hi?n nay, H?i CCB nhà tr??ng có 21 h?i viên, ??t d??i s? ch? ??o c?a ??ng ?y, Ban giám hi?u, k?t h?p cùng các t? ch?c trong Nhà tr??ng hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c giao

            6. ??nh h??ng phát tri?n: Quan tâm ??n ??i s?ng v?t ch?t và tinh th?n và trình ?? lý lu?n chính tr? c?a h?i viên, qua ?ó tuyên truy?n hình ?nh t?t ??p anh b? ??i C? H?, nêu cao tinh th?n yêu n??c, ch? ngh?a anh hùng xã h?i Vi?t Nam.

7. ??a ch? liên h?:

C? s? Hà N?i: BCH H?i CCB Nhà tr??ng, ?/C Ph?m V?n H?c,

C? s? Nam ??nh:BCH ?/c Ph?m Ng?c Khánh Ch? t?ch,

- Email: pnkhanh@cnjzvalve.com

- ?i?n tho?i: ?/C Ph?m Ng?c Khánh 0912850230 .

Tin t?c
Thông báo