H?i c?u chi?n binh

D?u ?n không th? nào quên. 上海快3大小计划

Tin v? ??ng b? Nhà tr??ng t? ch?c L? trao huy hi?u 30 n?m tu?i ??ng cho ??ng viên

???c s? ??ng ý c?a Ban Th??ng v? ??ng ?y Kh?i các c? quan t?nh Nam ??nh, vào h?i 10 h00 ngày 10/7/2017 t?i c? s? Nam ??nh ?ã di?n ra L? trao huy hi?u 30 n?m tu?i ??ng cho 03 ??ng viên: ?/c ??ng V?n ?oan – Bí th? chi b? HCQT, ?/c Tr?n Ng?c H?i - Bí th? chi b? Khoa c? khí và ?/c Ngô B?nh Duy- chi b? Khoa K? toán tr?c thu?c ??ng b? Nhà tr??ng

B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh g?i th? chúc T?t các cán b? ngành Công Th??ng 上海快3大小计划

上海快3大小计划 Nhân d?p ?ón Xuân ?inh D?u 2017, thay m?t Ban cán s? ??ng, Lãnh ??o B? Công Th??ng và nhân danh cá nhân, B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh ?ã g?i ??n các cán b? lão thành, công ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng và h?c sinh, sinh viên ?ang h?cRead more: B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh g?i th? chúc T?t các cán b? ngành Công Th??ng

Tin t?c
Thông báo